För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

2016

 • SGUs geologimod för Minecraft – unik satsning

  Morän, torv och klapper istället för ”bara jord”, möjlighet att återvinna metaller, ”achievements” och fossil. Det är några av nyheterna i den uppgraderade versionen BetterGeo, den mod (modifikation) som myndigheten Sveriges geologiska undersökning tagit fram för Minecraft.

  2 november 2016

 • Ökad övervakning av Sveriges grundvatten

  Sveriges grundvatten ska bli bättre övervakat och samtidigt måste kunskapen om olika miljögifter i vattnet öka. Mot den bakgrunden genomför SGU i år ett stort extra antal analyser av grundvattnet runt om i Sverige.

  26 oktober 2016

 • Ny kartläggning av erosionen längs Skånes stränder

  Tolv procent av Skånes stränder hotas av erosion, varav sju procent är utsatta för stark erosion och fem procent för långsam erosion. Detta och mycket annat framgår av SGUs projekt Skånestrand, vars resultat presenteras som nya digitala kartvisare och en slutrapport; Skånes känsliga stränder – erosionsförhållanden och geologi för samhällsplanering.

  19 oktober 2016

 • Unik kartläggning av Hoburgs bank i Östersjön

  För första gången görs nu en komplett kartläggning av havsbottenförhållandena vid Hoburgs bank i Östersjön. Det är SGU, som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ska ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering.

  6 oktober 2016

 • Svensk produktion av ballast ökade markant 2015

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har ökat stort med åtta miljoner ton jämfört med 2014, till 85 miljoner ton. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige under 2015.

  21 september 2016

 • Bergverksstatistik 2015 ute nu

  Gruvindustrin hade ett tufft år 2015, med vikande efterfrågan och följande prisfall på stål och basmetaller. Den svenska malmproduktionen blev ändå den tredje högsta någonsin med sammanlagt 72,7 miljoner ton. Detta och mycket annat framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2015 som ges ut i dagarna.

  12 september 2016

 • Fortsatt höga halter av miljögifter i havsbottens sediment

  Havsbottnarna utanför Sveriges kust bär på fortsatt höga halter av bekämpningsmedel som DDT och andra miljögifter i bottensedimenten – trots att många av gifterna förbjöds för mer än 40 år sedan. Det framgår av en ny SGU-rapport om Östersjöns och Västerhavets tillstånd.

  10 juli 2016

 • SGU i Almedalen 2016

  Jord, berg och vatten är viktiga för hur vi mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltar SGU i Almedalen 2016 för att uppmärksamma geologins betydelse hos de som planerar vårt framtida samhälle.

  29 juni 2016

 • Extrema grundvattennivåer förväntas bli ännu lägre

  I de större grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är avgörande för den lokala vattenförsörjningen, är grundvattennivåerna fortsatt extremt låga och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland riskerar många med egen brunn få vattenbrist framöver.

  22 juni 2016

 • Svensk malmproduktion minskade under 2016

  Malmproduktionen i Sverige minskade med elva procent under 2015 jämfört med året innan, men är i ett historiskt perspektiv fortsatt hög. Ändå ökade utvinningen av flera metaller, mycket tack vare ett nytt anrikningsverk i Garpenberg. Det visar SGUs genomgång av gruv- och mineralindustrin i Sverige under 2015.

  9 juni 2016

 • Kraftigt minskad energitorvproduktion under 2015

  I en ny SGU-rapport framgår att produktionen av svensk energitorv halverades under 2015 och att arealen av landets energitorvtäkter minskade något. Parallellt har SGU tagit fram en ny rapport som belyser betydelsefulla underlag att ta fram vid ansökan och prövning av torvtäkter.

  7 juni 2016

 • Flygmätningar ska hitta grundvatten på Öland

  Mot bakgrund av vattenbristen i sydöstra Sverige ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar på Öland med hjälp av flyggeofysik. Mätningen genomförs gemensamt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också finansierar delar av arbetet. Undersökningarna beräknas komma igång i höst.

  27 maj 2016

 • ​Miljöhänsyn även i Minecraft

  Sveriges geologiska undersökning, SGU, släpper en ny version av sin mod till Minecraft, BetterGeo. Uppdateringen introducerar miljökonsekvenser i spelet.

  2 maj 2016

 • Saneringsarbeten i Åsbro sänker Tisaren med en halvmeter

  Vattennivån i Tisaren kommer att sänkas med ungefär en halvmeter för att underlätta saneringsarbeten av före detta impregneringsområden i Åsbro. Sänkningen har redan påbörjats och den lägre vattennivån kommer att gälla för åtminstone 2016.

  10 mars 2016

 • Rätt byggmaterial gör samhällets tillväxt hållbar

  De svenska storstadsregionernas snabba tillväxt är en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial – mer än hundra miljoner ton sand, grus och sten per år – ska brytas, fraktas, lagras och användas. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en rad guider och kartunderlag för en bättre materialförsörjning och därmed mer hållbar utveckling.

  15 januari 2016