I Götaland och Svealand har en kombination av torka, utebliven snösmältning och tidig grönska medfört att nivåerna sjunkit i de små magasinen jämfört med mitten av april. I större delen av Norrland har nivåerna i små magasin däremot stigit. I de stora magasinen är grundvattensituationen i stort sett oförändrad jämfört med mitten av april.

Grundvattennivåer i månadsskiftet april–maj 2020

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna nära de normala för årstiden i större delen av Norrland samt i västra Götaland. I östra Sveland och nordöstra Götaland är nivåerna mycket under det normala. I övriga delar av Götaland och Svealand är nivåerna under de normala. Lokala variationer kan dock förekomma.

Nivåerna har sedan mitten av april sjunkit i södra Sverige på grund av utebliven snösmältning och små nederbördsmängder. En relativt tidig grönska och stigande temperaturer minskar möjligheterna till grundvattenbildning. Under sommaren kan situationen därmed bli ansträngd. Enskilda brunnsägare i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland bör vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt under de närmaste veckorna. Låga temperaturer ökar förutsättningarna för grundvattenbildning.

Stora grundvattenmagasin

I västra Norrland och västra Götaland är nivåerna i de stora magasinen över de normala för årstiden. De östra delarna av Svealand och Götaland samt södra Götaland har däremot nivåer som är under de normala. I övriga delar av landet är nivåerna nära de normala för årstiden.

I de stora magasinen bedöms det för närvarande inte bli några stora problem med vattentillgången under sommaren. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen noggrant. 

I de stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behövs mer nederbörd än normalt under några månader för att få en normal grundvattensituation.