Grundvattennivåerna i de små magasinen är i månadsskiftet maj–juni oförändrade eller har sjunkit på de flesta håll. Sänkningen är väntad men kan ha dämpats av nederbörden under maj månad. I de nordligare delarna av landet ser vi på vissa håll fortfarande ökande nivåer. I de stora magasinen har nivåerna i regel ökat i norr och sjunkit i söder.

 Grundvattennivåns avvikelseGrundvattennivåer månadsskiftet maj–juni

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. Situationen är dock förhållandevis normal i de västra och sydligaste delarna. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i sydöstra Sverige innebär att situationen i sommar kan bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas avsevärt mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet, förutom i norra Norrland samt delar av östra och västra Götaland, där nivåerna är nära de normala. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland.

Mot bakgrund av att läget under sommaren bedöms bli ansträngt i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under ett antal månader.