Syftet med SGUs projekt är att i ett tidigt skede ge Trafikverket bra planeringsunderlag inför byggandet av höghastighetsjärnväg för etappen Lund-Hässleholm. Ett relevant och aktuellt geologiskt underlag ökar effektiviteten i planeringen och minskar riskerna utifrån geologiska förutsättningar, vilket minskar de totala samhällskostnaderna.

Rapporten är en sammanställning av SGUs arbete med kvalitetssäkring och komplettering av befintlig information om berg och jord i området. Utredningsområdet omfattar ett cirka 800 kvadratkilometer stort område som har definierats av Trafikverket.

Rapporten beskriver den uppdaterade geologiska informationen om jordarter och berggrund i form av yt- och djupinformation inom området. Uppdaterad information om områdets grundvattenförhållanden presenteras senare under året.

Läs rapporten här (länk)