Aktuell information om jordarternas utbredning är viktiga underlag för en mängd olika tillämpningar inom samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär är betydelsefulla för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor. Dessutom behövs jordartsdata som planeringsunderlag för att förbereda Sverige för kommande klimatförändringar och markens ändrade förutsättningar för erosion.

Nya jordartsdata har tagits fram för norra Göteborgs kommun, ett område med stora samhällsbyggnadsprojekt, liksom för ett antal expansiva skidorter i svenska fjällen som Kittelfjäll, Klimpfjäll, Borgafjäll och Saxnäs-Marsliden i Västerbotten samt Idre i Dalarna.

Andra områden som fått ny jordartsinformation är ett stort antal grundvattenförekomster i isälvsavlagringar, till exempel vid Arboga i Västmanland, Ullånger i Västernorrland, Värnamo i Småland samt i flera områden i sydöstra Småland som drabbats av torka.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs Kartvisare, samt via beställning hos kundtjänst.

Länk till datan i SGUs kartvisare

Läs mer om SGUs jordartsdata här

Kartan nedan visar aktuell täckningsgrad för jordartsinformation i januari 2019. 

Karta jordartsdata