Resultat från SGUs jordartsanalyser kan nu fritt laddas ner från SGUs hemsida som öppna data. Dessa data omfattar främst resultat från de analyser av kornstorlekssammansättning, som utförts i samband med karteringen av jordarter. I vissa fall redovisas även jordarnas innehåll av organiskt material och/eller kalk. I några fall har även andra parametrar analyserats (till exempel pH, basmineralindex och innehåll av magnetit).

Databasen omfattar analyser från mer än 13 000 prover och resultaten kan till exempel användas för att illustrera jordarternas kornstorleksfördelning i en viss region.

Länk till SGUs öppna data om jordartsanalyser

Kartbild över moränens lerhalt i Uppland

Exempel på hur analysdata kan användas för att få en bättre uppfattning om jordarternas egenskaper. Kartan visar moränens halt av lera i Uppland, och har tagits fram genom att interpolera resultat från SGUs kornstorleksanalyser.