– Ångermanälvens dalgång är en typisk norrländsk älvdal som är präglad av jordarter som bildats i slutet av den senaste istiden fram tills idag.  De finkorniga jordarterna som är vanliga nära älven är känsliga för skred och vi har i vår kartläggning identifierat 107 äldre jordskred i området, berättar Colby Smith, statsgeolog och huvudförfattare till rapporten.

Utifrån den storskaliga geologin har området delats in i typområden för att vara stöd i planeringen av fortsatta geotekniska undersökningar. 

SGU har tidigare tagit fram likande beskrivningar av jordarterna i Norsälven och Säveån på uppdrag av SGI (Statens geotekniska institut) som underlag inom klimatanpassningsarbetet.

Läs rapporten