Vid Lessebo före detta sågverk har två sågverksamheter, den "gamla sågen" som uppfördes 1840 och den "nya sågen" som uppfördes 1878, bedrivits. Verksamheten bestod av hyvling och sågning av virke samt tillverkning av sprit- och ammunitionslådor. Det fanns dessutom en träkolningsgård och en tjärfabrik på området.

Ämnen som använts inom verksamheten har bland annat varit pentaklorfenolbaserade preparat (från 1940-talet fram till 1978), både vid den gamla och nya sågen, för doppning av virke. Dessutom har arsenikbaserade medel används vid tryckimpregnering av virke. Doppningen och tryckimpregneringen har gjort att både dioxin- och arsenikföroreningar finns i marken på området. Ett mindre delområde med ytlig förorening av dioxin från den äldre doppningsanläggningen sanerades 2013.

Åtgärderna som nu planeras omfattar urschaktning av den arsenikförorenade jorden på området för transport till godkänd anläggning för omhändertagande av förorenade massor. Därefter återfylls marken med rena massor, vägar och ytor återställs så att området kan användas som industriområde igen. Det aktuella åtgärdsområdet illustreras i figuren nedan.

Läs mer om saneringsarbetet vid Lessebo här (nytt fönster)

Kartbild över åtgärdsområdet.