SGU-rapporten beskriver och ger exempel på olika typer av information som kan användas för att bedöma förutsättningarna för geoenergi i Sverige. SGU anser att geoenergin har stora möjligheter till utbyggnad i Sverige, förutsatt att bland annat geologisk information används.

Ur rapporten:

  • Geoenergin ersätter till stor andel användningen av direktverkande el, uppvärmning med fossila bränslen och kyla och värme från företrädelsevis fjärrvärme/fjärrkyla. På våra breddgrader utgör uppvärmning en stor del av energianvändningen, vilket gör geoenergin till en mycket lämplig energiform.
  • Förutsättningar för geoenergin bestäms av lokala geologiska förutsättningar, bebyggelse, infrastruktur, skyddade områden (vattenskydd, miljöskydd, naturvård), med mera.
  • En viktig del i bedömningen av förutsättningarna för geoenergi är information och kunskap om de geologiska förhållandena. SGU tar fram och förvaltar geologisk information om jorddjup, jordlager, berggrund och grundvatten som är anpassad för geoenergi.
  • I rapporten ges exempel på hur informationen kan användas.
  • Det möjliga effektuttaget ur en bergborrad energibrunn är främst beroende av temperatur och värmeledningsförmågan i berggrunden. Värmeledningsförmågan styrs av såväl bergmaterialets sammansättning av olika mineral som av dess fysiska egenskaper, som till exempel porositet och permeabilitet. Grundvattenförhållandena har också en avgörande betydelse för effektuttaget.
  • SGU anser att det krävs ökat ett samarbete mellan myndigheter, forskningsinstitutioner och branschorganisationer för att bredda kompetensen och kunskapen ytterligare om geoenergins förutsättningar i Sverige. En samsyn om problemställningar och utvecklingsmöjligheter ur ett, tekniskt, geovetenskapligt och samhällsekonomiskt perspektiv är viktigt för att stärka geoenergins roll som energiform.

Rapporten vänder sig till myndigheter, kommuner och geoenergibranschen, samt till privatpersoner som har frågor kring de geologiska förutsättningarna för geoenergi.

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)