Syftet med inventeringen, som nu finns publicerad i form av en ny SGU-rapport, har dels varit att pröva lämpligheten för fortsatt dumpning, dels föreslå alternativa platser för dumpning. Informationen som utnyttjats för att bedöma dumpningsplatserna är framför allt data från SGUs hydroakustiska mätningar och provtagningar. Men även annat underlag, som domar från Mark- och mil­jödomstolen, konsultrapporter och ansökningar från privata aktörer har kommit till nytta. Information om miljöföroreningar i aktuella områden finns i varierande omfatt­ning och har därför använts där sådan information funnits.

Inventeringen av dumpningsplatser är framförallt tänkt att komma till nytta i kustkommunernas planeringsarbete, men även i samband med privata aktörers ansökningar av tillstånd för dumpning.

Inventeringen har gjorts i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Läs rapporten här (kontakta SGU för att ta del av rapporten)

Läs mer om muddring

Läs om muddring på Havs- och vattenmyndighetens webbplats