Den årliga rapporten "Grus, sand och krossberg", som nu utkommer för 30:e gången, innehåller en samlad statistik över landets leveranser av naturgrus, morän och krossat bergmaterial. Informationen är viktig för att identifiera trender och utvecklingsbehov och utgör ett verktyg för uppföljning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

I rapporten framgår att antalet ballastleveranserna ökade stort under 2015 i hela landet, vilket följer den ökning som skett i byggproduktionen.

Ballast, som är huvudkomponenten i asfalt och betong, används även som fyllnadsmate­rial och järnvägsmakadam. Detta medför att ballast är den största råvaran som produceras i landet, räknat på tonnage.

Ladda ner rapporten Grus, sand och krossberg 2015 här