Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan oktober stigit i Götaland och östra Svealand. I de sydöstra delarna av Götaland har nivåerna stigit med ungefär en meter. I större delen av Norrland har de på de flesta håll istället sjunkit med 10–30 cm. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i mellersta och södra Norrland, Svealand och stora delar av Götaland. I sydöstra Götaland är grundvattennivåerna nära de normala. I norra Norrland är de nära eller över de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala för årstiden i västra Götaland och norra Norrland. Övriga delar av landet har nivåer under eller mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns fortfarande risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Den senaste tidens grundvattenbildning har dock medfört en ökad grundvattentillgång. 

 

  Grundvattennivåer november 2016

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.