En mer genomtänkt försörjning av bergmaterial för byggande av bostäder och infrastruktur, så kallad ballast, främjar en mer hållbar samhällstillväxt. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram rekommendationer och vägledningar för en hållbar materialförsörjning inom fyra områden:

1.  SGU har i en rapport tagit fram nya riktlinjer för hur naturgrus kan ersättas med krossat berg, och för vilka användningsområden som olika bergmaterial är lämpliga. Eftersom naturgrus utvinns från rullstensåsar, som är några av våra viktigaste grundvattenreservoarer, bidrar övergången till krossat berg till att säkra framtidens vattenförsörjning. När rullstensåsar skyddas bevaras dessutom ofta höga natur- och kulturvärden.

2. SGU har också tagit fram stöd för regioner/länsstyrelser i form av en metodik för att ta fram materialförsörjningsplaner, samt geologiska underlag som nås via SGUs publika karttjänster.  En mer planerad materialförsörjning ger bättre utnyttjande av naturresurserna och effektivare handläggning. Samtidigt blir det lättare att koordinera, och minimera, transporterna vilket bidrar till ett mindre klimatavtryck. Metodiken har rapporterats som en första rapport i december 2014, och en slutrapportering i december 2015.

3. SGU har också nyligen presenterat en metod för att samla in statistik om entreprenadberg - det bergmaterial från tunnlar och andra byggprojekt som återanvänds i andra sammanhang. Uppgifterna behövs för att få en bättre helhetsbild av materialförsörjningen och ett mer korrekt underlag vid planering av materialförsörjningen. Läs mer om entreprenadberg här.

4. Ytterligare en hjälp i är rapporten ”Strålning från bergmaterial” där SGU redogör om lagar och rekommendationer för gammastrålning från byggnadsmaterial, vilket gör en del bergmaterial olämpligt att använda till husbyggnadsbetong. Rapporten ger exempel på åtgärder som kan minska gammastrålningen från betong, och på hur man får en överblick av strålningsförhållandena i ett område. Läs mer strålning i bergmaterial här

Läs mer om hållbar materialförsörjning här

Lista på aktuella rapporter:

Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användning av naturgrus

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering

Slutföring av påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering samt plan för stöd till länsstyrelserna användning av naturgrus

Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas

Strålning från Bergmaterial