För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Åse Wästberg, SGU

SGU i Almedalen 2018

Kunskap om jord, berg och vatten är viktiga för hur vi mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden medverkar SGU i Almedalen 2018 för att sprida nyttan av geologisk information hos de som planerar vårt samhälle.

SGU deltar i Almedalen med seminarier för att sprida kunskap om geologi hos de som planerar vårt samhälle och som vill använda marken, vattnet och naturresurserna på ett hållbart sätt. Seminarierna arrangeras måndag 2/7 till och med onsdag 4/7 ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor, på plats centralt i Visby hamn. Flera av aktiviteterna genomför i samverkan med andra myndigheter, som Statens geotekniska Institut (SGI), Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). SMHI och via Geodatarådet. 

Måndag 2/7:

kl 10: Visning av fartyget

kl 11-12: Kräver öppna geodata nya former för dialog mellan producenter och användare?

När svenska myndigheters geodata blir öppna data skapas ökad samhällsnytta. Samtidigt minskar myndigheternas direktkontakt med användarna. Vilka metoder krävs då för att följa användning och behov? Och behövs det för att kunna säkerställa att informationen ger största möjliga samhällsnytta?

Medverkande: Lena Söderberg (GD, SGU), Peter Nylén (Lantmäteriet), Kaarina Ringstad (SGU), Ida Bodén (Sweco), Ann-Sofie Eriksson (SKL), Stefan Svanström (moderator, SCB)

kl 14-15: Havsplanering i en föränderlig värld (samarrangemang av SGU, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI)

Havsplanering är en snabbt växande kunskap i Sverige och globalt som kan skapa jobb och tillväxt och samtidigt bidra till att de marina ekosystemen kan bevaras och utvecklas. Men hur påverkar klimatförändringarna de miljömässiga, sociala och ekonomiska möjligheterna för våra havsområden?

Medverkande: Rolf Brennerfeldt (GD, SMHI), Lena Söderberg (GD, SGU), Kristina Yngwe (riksdagsledamot, Centerpartiet), Björn Sjöberg (avdelningschef, HaV), Jan Schmidtbauer Crona (utredare, HaV), Helén Andersson (forskningschef, SMHI), Gustav Kågesten (maringeolog, SGU)

kl 15-16: Miljögifter i havet - finnas eller försvinna (samarrangemang av SGU och Havs- och vattenmyndigheten)

Många miljögifter i Östersjön och Västerhavet har minskat men på flera platser finns alltför höga halter kvar och många utmaningar återstår för att nå miljömålet Giftfri miljö, bland annat läckage från sediment och vrak på havsbotten. Hur farliga är gifterna och hur hanterar vi dem?

Medverkande: Björn Risinger (GD, Naturvårdsverket), Thomas Johansson (enhetschef, HaV), Lars Tysklind (riksdagsledamot, Liberalerna), Sarah Josefsson (maringeolog, SGU), Olof Lindén (World Maritime Institute), Frida Åberg (utredare, HaV), Linus Pålsson (utredare HaV), Emma Halldin Ankarberg (toxikolog, Livsmedelsverket)

kl 16-17: Geomingel för alla som arbetar med havsplanering, geologi och geodata.

Tisdag 3/7

kl 9-10: Fastighetsvärden för miljardbelopp hotas av översvämning (Arrangör: Geodatarådet)

Om den genomsnittliga havsnivån höjs med en meter hotas fastighetsvärden för mångmiljardbelopp av översvämning. Hur ökar vi samhällets förmåga att hantera klimatförändringarna och vilket stöd behöver kommuner och länsstyrelser för klimatanpassning av samhällsplaneringen?

Medverkande: Lena Söderberg, (GD, SGU), Susanne Ås Sivborg, (GD, Lantmäteriet), Lena Sommerstad (Landshövding, Halland), Åsa Sjöström (enhetschef, SMHI), Andreas Schönström, (kommunalråd, Malmö). Anna Hedenström (enhetschef, SGU), Elisef Elvinsdotter (moderator), Ingmarie Söderblom, (planarkitekt, Oskarshamns kommun)

kl 12.15: Hur säkrar vi dricksvatten till en kraftigt växande stad? (samarrangemang med Uppsala Vatten på Vattenforum, Mellangatan 1)

En unik 3D-metod för att kartlägga marken på djupet har i Uppsala tryggat vattenförsörjningen, förändrat samhällsplaneringen och höjt krisberedskapen. Med den nya modellen som utgångspunkt diskuterar vi hur man kan skapa bättre förutsägbarhet i en framtid med ökat befolkningstryck och väntade klimatförändringar?

Medverkande: Sigrid de Geyter (vd, Uppsala Vatten), Eva Jirner, (projektledare, SGU), Bertil Lustig (va-chef, Uppsala Vatten), Maria Gardfjell (kommunalråd, Uppsala), Gunnar Holmgren (moderator, Dricksvattenutredare), Lena Söderberg (GD, SGU), Cecilia Näslund (vattenspecialist, Boverket), Katarina Pelin (förbundsdirektör, VA-SYD)

kl 15: Våtmarker och Grundvatten – Samspel i vått och torrt

De senaste årens låga grundvattennivåer har lett till en vattenbrist som på flera har krävt krisåtgärder för att rädda vattenförsörjningen. Vilka åtgärder och beslut krävs för att samhället ska säkra våra grundvattentillgångar, vilken roll kan våtmarker spela för bildning av nytt grundvatten?

Medverkande: Karolina Skog (Miljöminister), Lena Söderberg (GD, SGU), Björn Risinger (GD, Naturvårdsverket), Björn Holgersson, (statsgeolog, SGU), Pontus Bornold (Länsstyrelsen Gotland), Niclas Hjerdt (SMHI), Gunnar Holmgren (moderator), Eva Jirner (SGU)

Onsdag 4/7:

kl 11-12: Förvaltning och skydd av kustsamhällen/infrastruktur (Arrangör: Statens geotekniska institut, SGI)

Klimatförändringen gör att risken längs kusten ökar för skador orsakade av översvämning och stranderosion. Men problemen varierar med landhöjning i norr och stranderosion i söder. Därför måste strandnära problemställningar hanteras på regional nivå.

Medverkande: Kerstin Konitzer (klimatstrateg, SGI), Per Danielsson (nationell samordnare stranderosion, SGI), Henrik Djerv ((klimatsamordnare, Länsstyrelsen Skåne), Mona Skoog (miljö- och klimatstrateg, Ystads kommun)

kl 13-14: Globalt hållbar försörjning av metaller och mineral

Många av de innovationskritiska metallerna som behövs för den gröna omställningen bryts småskaligt i länder med bristande arbetsvillkor och lagstiftning. Vad kan Sverige göra i frågan, och vilken betydelse har EUs arbete med konfliktmineral?

Medverkande: Peter Åkerhammar, (projektledare, SGU), Joakim Wohlfeil (policyrådgivare, Diakonia), Lennart Gustafsson (moderator, Georange), Erik Jonsson (statsgeolog, SGU)

kl 14-15: Hur lyckas vi med en grön omställning i gruv- och metallindustrin (samarrangemang av SGU och LTU)

Grön omställning för att möta klimatutmaningarna gör att världens behov av innovationskritiska metaller och hållbara värdekedjor ökar kraftigt. Hur reducerar gruvorna och metallindustrin sina miljöavtryck? Och hur kan svensk innovationsförmåga bidra till att nå högt uppsatta miljömål?

Medverkande: (Mikael Staffas, VD, Boliden), Sabine Mayer (Luleå tekniska universitet), Erika Ingvald (enhetschef, SGU), Lennart Gustafsson (moderator, Georange), Jonas Rudberg (sakkunnig, Naturskyddsföreningen), Anna Utsi (programchef, SIP STRIM), Therese Bejgarn (forskningsstrateg, SGU)

kl 15-16: Naturnära jobb - en ny väg för nyanlända in på arbetsmarknaden

Satsningen på naturnära jobb hjälper människor att hitta in på arbetsmarknaden. På seminariet diskuteras nya vägar till jobb, effektiva arbetssätt och vikten av att arbeta behovsanpassat – med utgångspunkt från exempel inom naturvården, friluftslivet och i gruvbranschen. 

Medverkande: Fredrik Gunnarsson (samordnare, Skogsstyrelsen), Annika Qarlsson (riksdagsledamot, Centerpartiet), Anki Elken, moderator, Pontus Westrin (projektledare, SGU), Niklas Johansson (statssekreterare, Näringsdepartementet), Alaa Angel Jamra (arbetsgivaransvarig, Antenn)

Evenemangen kommer att filmas och sedan göras tillgängliga via SGUs Youtube-kanal.

Senast granskad: 2018-04-10

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn