För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Avslutade examensarbeten

SGU erbjuder examensarbeten och forskningsuppgifter inom berggrundsgeologi, jordartsgeologi, geokemi, geofysik och grundvattengeologi och olika kombinationer av dessa områden. I nedanstående examensarbeten har SGU-medarbetare varit handledare.

Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Leopardi, Dino, 2020: Temporal and genetical constraints of the Cu-Co Vena-Dampetorp deposit, Bergslagen, Sweden. Dissertations in Geology at Lund University. Master’s thesis, no 582.

Plan, Anders, 2020: Resolving temporal links between the Högberget granite and the Wigström tungsten skarn deposit in Bergslagen (Sweden) using trace elements and U-Pb LA-ICPMS on complex zircons. Dissertations in Geology at Lund University. Master’s thesis, no 580.

Öhrling, Christian, 2017: Lateglacial-early Holocene geomorphology between Lake Vänern and Lake Vättern, southern Sweden. Department of Earth Sciences, University of Gothenburg, Master degree.

Nguyen, Nga, 2015: Multivariate analysis and GIS in generating vulnerability map of acid sulfate soils. TRITA-LWR Degree Project LWR-EX-2015:08.

Bayard, Cecilia och Mood, K. Lisa, 2014: Förekomsten av sura sulfatjordar i Mälardalen. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper. Kandidatexamen i Geovetenskap.

Falkenhaug, Jorunn, 2014: Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd - ett kunskapsprojekt med vatten i fokus. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 401, 24 sid. 15 hp.

Jönsson, Cecilia, 2013: Geophysical ground surveys across the Matchless Amphibolite Belt in Namibia. Department of Geology, Lund University, Master degree. (PDF)

Bou Daher, S., 2012: Lithofacies analysis and heterogeneity study of the subsurface Rhaetian – Pliensbachian sequence in SW Skåne and Denmark. Dissertations in Geology, Department of Geology, Lund University, Master's thesis 296.
 
Bovin, Kajsa, 2011: Avgränsning av tillrinningsområden till grundvattenmagasin – vilken information ger berggrundens överyta? Delineation of aquifer recharge areas – what information is given by the bedrock surface topography? Examensarbete avancerad nivå 30 hp. Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära. Uppsala universitet.
 
Gunnarsson, N., 2011: 3 D modeling in petrel of geological CO2 storage site. Master´s thesis in Environmental and Aquatic engineering, Uppsala University.

Jingjing Jiao, 2011: Petrography and geochemistry of a section through Blötberget apatite-iron oxide deposit, Bergslagen, south central Sweden. Master of Science in Geology, Faculty of Earth Science, Uppsala University.

Lidhage, Helena, 2011: Morphologic characterization of stream-lined landforms shown on the new LiDAR elevation database in Sweden and the relationship between their orientation and the SGU striation database. Degree project for Bachelor of Science in Earth Sciences 15 hec. Department of Earth Sciences, University of Gothenburg ISSN 1400-3821, B-641.

Lund, J. & Rosén, Å., 2011: Malmmikroskopi & framställning av polerprov – en introduktion. Kandidatprogram i geovetenskap, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. För mer information vänligen kontakta författarna.

Sipilä, Jeanette, 2011: Utvärdering av radonriskkartan i Hallstahammar kommun. En analys av markradonrisk, flygradiometriska mätningar och radonhalter i hus. Examensarbete avancerad nivå 30 hp. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, NKA 36. För mer information vänligen kontakta författaren.
 
James, Amanda, 2010: Feasibility in using historical data to perceive changes in peatlands. Changes in peatland´s structure and vegetation over the past 91 years. Examensarbete avancerad nivå 30 hp. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, NKA 31. 
 
Lans, Katarina, 2010: Rikkärrens koppling till kalkberggrunden. Finns det några geologiska genvägar till rikkärren? Examensarbete grundnivå 15 hp. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, BG 5.
 
Lundgren, Linda, 2010: Correlation between microtextures and mechanical strength, Sala-Heby, central Sweden. Degree project for Bachelor of Science in Earth Sciences 15 hec. Department of Earth Sciences, University of Gothenburg ISSN 1400-3821, B-605. För mer information vänligen kontakta författaren.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn