Grotta på ön Högbonden, Höga Kusten.Grotta på ön Högbonden, Höga Kusten. Foto: Curt Fredén.

Här finns väl utvecklade terrängformer som visar effekterna av nedisning och landhöjning. Dessa processer pågår än idag. Exempel på terrängformer är kalottberg, klapperfält, strandgrottor, sprickdalar, förkastningsbranter och dyner. Några exempel på effekterna av landhöjning är avsnörning av havsvikar till sjöar, öars hopväxning med varandra och med fastlandet och nybildning av geologiska strandformer.

Höga kusten är också är ett globalt nyckelområde för att tolka den geologiska såväl som den biologiska och kulturhistoriska utvecklingen. Höga Kusten är det enda kuperade kustområdet runt Östersjön. Öarna och den kustnära delen har en vild karaktär. Bebyggelsen är gles och finns framför allt i dalgångar där jordarterna har lämpat sig för jordbruk.

Den unika geologin, men även områdets kulturhistoria, bidrar till Höga Kustens dragningskraft. Området är ett av tre utpekade obrutna kustavsnitt i Sverige som nationellt och internationellt är i särklass ur friluftssynpunkt.

Geoturistkartor över Höga kusten

SGU har, i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län, tagit fram två geoturistkartor över Höga Kusten – en mer översiktlig över Höga Kusten och Ulvöarna i skala ca 1:100 000 och en mer detaljerad över Skuleberget och Skuleskogen i skala 1:25 000.

Strandmärken som huggits ut i berget.Strandmärken som huggits ut i berget. Foto: Curt Fredén.

Geoturistkartorna kan användas som guider på den geologiska resan genom Höga Kusten – en resa som ger dig information om hur den natur och det landskap vi ser i Sverige idag har formats.

Ladda ner kartorna:

Höga Kusten med Ulvöarna (pdf, 87,6 Mb, öppnas i nytt fönster)

Skuleberget och Skuleskogen (pdf, 103 Mb, öppnas i nytt fönster)