För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
LKABs Malmförädlingsverk

Malmproduktion och trender

SGU samlar årligen in detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion. Den svenska malmproduktionen var fortsatt hög under 2020 med 87,9 miljoner ton. Samtidigt sjunker prospekteringsaktiviteten.

Sveriges mineraltillgångar och mineralreserver ligger till största delen inom de tre malmdistrikten Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen. Utöver dessa områden finns det även tillgångar i övriga Norrland, Småland och Dalsland.

I slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gruvor i Sverige som producerade knappt 8 miljoner ton malm. För bara 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor i Sverige som producerade ungefär 20 miljoner ton malm.

Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen (metallgruvor exklusive smältverk) blev för år 2020 den högsta uppmätta under den senaste 13 års-perioden. Trots covid-19-pandemin ökade omsättningen med 2 procent till 49 miljarder kronor. Pandemin och den därpå följande nedstängningen kom däremot att påverka metallprisernas utveckling. Priserna sjönk dramatiskt när de världsomfattande nedstängningarna tog fart i slutet av mars. Ganska snart började dock priserna stiga. Efter vårens nedstängningar började ekonomin åter ta fart, främst efter att Kina upphävde sin lockdown i juli månad.

Antalet verksamma metallgruvor har sedan fjolåret minskat från 13 till 12 då gruvan i Maurliden stängdes under första halvåret 2019. Utöver dessa gruvor finns Svartliden som idag inte har någon gruvbrytning utan enbart anrikar importerat guldkoncentrat.

Några siffror och trender (jämförelser med 2019):

 • Malmproduktionen i Sverige blev 2020 den högsta någonsin. Den steg med två procent till 87,9 miljoner ton. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 21 procent.
 • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är tolv.
 • Australien är världens största järnmalmsproducent med 917 miljoner ton följt av Brasilien 300 miljoner ton.
 • Metallproduktionen från världens icke-järnmalmsgruvor minskade under 2020; platinagruppens metaller (-25 %), zink och bly (-4-7 %), guld (-5 %), silver (-4 %) medan produktionen av koppar i stort sett var oförändrad.
 • Som förväntat av den globala påverkan som covid-19-pandemin medförde så minskade prospekteringsinsatserna i världen under 2020, dock inte med så stora siffror som många var rädda för.
 • Prospekteringsaktiviteten i Sverige 2020 var något lägre än föregående år. Den sammanlagda prospekteringskostnaden minskade 2020 med sex procent.
 • Minskningen av antalet gällande undersökningstillstånd fortsätter, från 586 till 550 i slutet av 2020. 2013 var antalet gällande undersökningstillstånd 853.
 • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2020 års utgång var 168. Inga nya beslut om bearbetningskoncessioner har fattats under 2020.
 • Under året steg priserna på guld med 24 procent och silver med 48 procent.
 • Priset på batterimetallerna kobolt och litium var avtagande under 2020. Litiumpriset minskade med cirka tio procent medan koboltpriset var stillastående.
 • Bland basmetallerna har bly den i särklass högsta graden av återvinning. Under året utgjordes 62 procent av det bly som användes av återvunnet bly.
 • Leveranserna av industrimineral fortsatte den minskande trenden från 2019 och minskade med cirka tolv procent under 2020. Även produktionen av natursten minskade.
 • Naturstensindustrin hade en fortsatt minskande produktionstakt under 2020. Under året levererades 178 000 ton färdiga produkter vilket är en minskning med tre procent.
 • Produktionen av energitorv minskade med cirka 44 procent, den lägsta noteringen på flera decennier.

En fullständig bild över malmproduktionen i Sverige och omvärlden finns i SGU:s publikation Bergverksstatistik:

Bergverksstatistik 2020

Mineralstatistik

SGU publicerar också mineralstatistiken som interaktiva diagram. Diagrammen gör det lättare för den som vill se statistiken på olika sätt, avgränsa separata serier och ladda ner data och grafik i ett flertal format.

Mineralstatistik

Senast granskad 2021-08-18