temperaturmätningDatavärdskap har inrättats av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för att kvalitetskontrollera, lagra, tillgängliggöra och arkivera miljödata som produceras inom den nationella och regionala miljöövervakningen.

SGU är datavärd för grundvattendata. Detta innebär att SGU samlar in och förvaltar data gällande grundvattennivåer och grundvattenkvalitet. SGU tillhandahåller också en rad tjänster för att tillgängliggöra insamlad data.

Miljöövervakningsdata - sötvatten

Dataleveranser inom datavärdskapet

Leveranser inom datavärdskapet ska göras enligt SGUs rutiner. Rutinerna beskrivs översiktligt nedan och är uppsatta för att förenkla och kvalitetssäkra dataflöden.

Leveranser av data inom miljöövervakningen av grundvattenkemi levereras genom en valideringstjänst där man validerar och skickar in sina data som en Excel-fil, se länk nedan. Mallar och kodlistor som ska användas vid valideringen hämtas från länk nedan. Närmare upplysningar om kvalitetskrav och metodik vid miljöövervakning av grundvattenkemi finns i HaVs undersökningstyp Grundvattenkemi, strategier för övervakning. Se länk nedan.

Vid leveranser av grundvattennivådata finns idag två metoder (inmatning i en webbportal samt användning av automatstationer) och en tredje metod håller på att utvecklas (valideringstjänst med Excel-mall). För leverans genom SGUs  webbportal, se länk nedan, krävs det att du är en registrerad användare. Kontakta oss på grvnet@sgu.se om du vill leverera data på detta sätt och inte är registrerad. Om du gör manuella mätningar i fält kan du använda dig av vårt fältprotokoll, se länk nedan. En valideringstjänst för uppladdning av Excel-filer med nivådata är under uppbyggnad. Du kan ladda ner den nya mallen för nivådata nedan, men tjänsten är ännu inte i drift. Närmare upplysningar om kvalitetskrav och metodik vid provtagning av grundvattennivåer finns i HaVs undersökningstyp Grundvattennivå.

Valideringstjänst för miljöövervakningen av grundvattenkemi
Mallar och kodlistor för miljöövervakningen av grundvattenkemi 
HaVs undersökningstyp för Grundvattenkvalitet
HaVs undersökningstyp för Grundvattennivåer   
SGU webbportal för inmatning av grundvattennivåer
SGUs fältprotokoll för nivåmätning   
Mall för för valideringstjänst, grundvattennivåer (utkast)

Automatstationer för mätning av grundvattennivåer

Är du intresserad av att leverera data med hjälp av instrument som automatiskt överför data till SGU, så behöver du samråda med oss för att kunna välja en produkt som är kompatibel med våra IT-system. SGU genomförde 2018 en upphandling av utrustning där även länen erbjöds delta. Är du länsanställd rekommenderar SGU att om möjligt använda detta avtal. Frågor om automatstationer besvaras i första hand av Fredrik Theolin.