För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Så mäter SGU grundvattennivåer

SGU övervakar grundvattennivåer i de olika delar av Sverige som är grundläggande för att bedöma grundvattensituationen

SGU har övervakat grundvattennivåer i olika delar av Sverige sedan 1966. Stationerna som används för att mäta grundvattennivåer ingår i det som kallas Grundvattennätet, vilket också används för att övervaka grundvattnets kemi. 

De flesta av SGUs nivåmätningar görs i grundvattenrör i jord, men det ingår också bergborrade brunnar samt grävda brunnar i jord i nivåövervakningen.

Syftet med mätningarna är att studera tidsmässiga variationer i grundvattennivå och grundvattenkvalitet för till exempel referensändamål, prognoser, miljökontroller och resursberäkningar. Grundvattenytans läge och variation över tid beror bland annat på typ av magasin, jordart, klimat och topografiskt läge varför denna information också är viktig för den som ska använda data.

Traditionellt har nivåerna mätts manuellt en till två gånger i månaden med ett så kallat klucklod. Sedan några år tillbaka arbetar SGU för att ersätta dessa med automatiska mätstationer som ger möjlighet till mer kontinuerliga mätningar. De automatiska mätstationerna består av en tryckgivare som mäter grundvattennivån flera gånger per dygn och skickar mätdata direkt till SGU för vidare användning och publicering av data. Se gärna filmen där vi visar hur vi mäter grundvattennivåer:

I början av 2018 omfattade Grundvattennätet knappt 300 nivåstationer indelade i drygt 80 geografiskt begränsade områden. Förutom SGUs egna stationer ingår också ett antal nivåstationer som olika länsstyrelser installerat. Sedan en särskild regeringssatsning 2018-2020 har SGU utökat och automatiserat antalet nivåstationer till att snart omfatta mer än 200 områden med mer än 500 nivåstationer, där nästan alla blir automatiska.

Generellt mäter SGU grundvattennivåerna på platser där grundvattenytan bedöms vara opåverkad av lokal mänsklig aktivitet. I praktiken innebär det att SGU undviker att mäta grundvattennivåer i närheten av uttagsbrunnar, dräneringar, bergrum, reglerade vattendrag och liknande. Anledningen är att det blir mycket svårare att dra generella slutsatser om den aktuella grundvattensituationen när det finns osäkra faktorer, så som uttag, som påverkar grundvattennivån.

Grundvattennivåer varierar mellan platser och över tid på grund av markförhållanden, väder och klimat. Därför är det en förutsättning att mätningarna är långsiktiga (många år) och omfattande (många platser) för att få relevanta och tillförlitliga resultat.

Sverige är stort och omfattar många olika typer av grundvattenmagasin, väder och klimat. Av den anledningen är det inte praktiskt genomförbart att mäta och analysera nivåer för alla delar av landet och olika markförhållanden. Som komplement till mätningar gör SGU därför beräkningar av nivåer för att kunna bedöma grundvattensituationen för platser som saknar mätningar, samt för att kunna förutsäga framtida grundvattennivåer..

Läs mer om hur SGU beräknar aktuella grundvattennivåer

Läs mer om hur SGU beräknar framtida grundvattennivåer

Senast granskad 2020-12-10