Genom de mätningar av grundvattennivåer som utförs inom SGUs grundvattennät sedan 1960-talet går det att se vilka år som har haft ovanligt låga grundvattennivåer. Den period som har flest noteringar av bottenrekord är 1976-1977 följt av 2016-2017 och därefter 1996-1997. Den senaste perioden 2016-2017 drabbade främst de södra delarna av Sverige.

 

Utifrån SGUs långa tidsserier med grundvattennivåer går det att ta fram månadsavvikelsen från långtidsmedelvärden. Diagrammen visar hur enskilda månader förhåller sig till långtidsmedelvärden samt hur stor avvikelsen är i meter.

De stationer som visas nedan är belägna i stora grundvattenmagasin och fördelade över landet. Diagrammen visar avvikelsen vid just den platsen men kan ge en indikation över utvecklingen i andra stora grundvattenmagasin i samma område, det kan dock förekomma lokala variationer.

Ett tydligt mönster som kan noteras är de historiskt låga grundvattennivåerna under 70- och 90-talet, se ex Böda (7_9) och Sala (20_1) i diagrammen.