I SGUs regeringsuppdrag ”Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige” gjordes en förenklad beräkning av magasineringsförmågan i olika delar av landet baserat på geologiska förutsättningar.

Kartan återger beräknad magasineringsförmåga i jord och berg (mm). Beräkningarna baseras på förenklade antaganden utifrån jordartsdata (översta lagret), jorddjup och berggrund.

Referens: SGU, 2017: Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. Rapportering av regeringsuppdrag: kunskapsunderlag om grundvattenbildning. Sveriges geologiska undersökning. Läs rapporten.