Jämställd arbetsplats

LÄRARHANDLEDNING

Övningen ”Jämställd arbetsplats” består av flera olika delar.

Kom igång
Kom igång är ett snabb sätt att starta upp lektionen och få igång eleverna. Diskussionsfrågorna ska väcka elevernas tankar och inspirera eleverna att söka svar i de länkar som finns i övningen. Det finns länkar både till SGUs webbplats men också till externa källor som belyser övningens innehåll.

Geologen berättar
Geologen berättar kan fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledning och ger en koppling till verklighet och arbetsliv med ett geologiskt perspektiv.

Uppgift
I uppgiften får eleverna arbeta med att skapa en jobbannons med mål att öka mångfalden hos ett gruvföretag. Eleverna får välja mellan att skapa en film eller en annons.

Gräv djupare
Till uppgiften finns även en fördjupning. Fördjupningen är tänkt att vara utmanande för eleverna samtidigt som den är formbar för dig som lärare. Beroende på vilken kurs du undervisar i, eller hur du tillsammans med kollegor arbetar integrerat över flera ämnen, kan elevernas arbete styras mot centralt innehåll och kunskapskrav.

Exit ticket
Som avslutning får eleverna lämna en lapp där de skriver svar på en eller flera frågor. Exit ticket ger läraren en bild av vad eleverna har fått ut av lektionen och kan användas som stöd för att planera inför nästa lektion. Elevernas svar kan också användas för vidare diskussion i klassen, som en metod för att synliggöra lärande. Metoden kan också genomföras digitalt med appar som Socrative, Mentimeter och Twitter.

Studie- och yrkesvägledning
En central del i materialet är kopplingen till studie- och yrkesvägledning som visar på konkreta exempel från studie- och yrkesliv. Det gör att studie- och yrkesvägledare och pedagoger kan arbeta tillsammans på ett enkelt sätt.

Kursplaner för grundskolan 7-9 och gymnasieskolan

Till övningen följer utdrag ur kursplaner för ämnen både för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan (se nedan). Vi har valt delar ur kursplaner, både centralt innehåll och kunskapskrav, som vi anser tangerar innehållet i övningen. I sammanställningen över kunskapskrav är värdeord som anger skillnad mellan E-C-A raderade, t.ex. översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat.

Kursplaner för grundskolan i årskurs 7-9

Kurs: Samhällskunskap

Centralt innehåll

Samhällsresurser och fördelning

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Kunskapskrav

 • Eleven kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.

Kurs: Historia

Centralt innehåll

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Hur historia används och historiska begrepp 

 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Kunskapskrav

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Kursplaner för gymnasiet

Kurser: Samhällskunskap 1a1, 50 p, Kurskod: SAMSAM01a1, Samhällskunskap 1b, 100 p, Kurskod: SAMSAM01b

Centralt innehåll

 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

Kunskapskrav

 • Dessutom kan eleven redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera orsak och konsekvens. I analysen använder eleven samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge argument för sina ståndpunkter och värderar med omdömen andras ståndpunkter.
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Romain Trystram

Miljö

Bara en viss procent av berget består av de metaller som man vill utvinna. Övrigt restmaterial hanteras på olika sätt för att begränsa föroreningar från att spridas i vår natur. I vissa fall kan ofarligt material återanvändas i till exempel vägbyggnationer eller som konstruktionsmaterial. Miljöexperter behövs i alla gruvverksamheter.

SE BILDER

Under jord

Många fyndigheter finns långt under jorden, i Sverige finns gruvor på mer än 1200 meters djup. Här behövs bland annat maskinförare, elektriker, ingenjörer som kollar stabiliteten, geologer som visar vart det ska sprängas och sprängexperter. Många gruvor använder fjärrstyrda maskiner för att spränga och gräva, på så sätt kan du jobba i gruvan från ovan jord!

SE BILDER

Ovan jord

Det finns även många som jobbar ovan jord med gruvverksamhet. Det behövs exempelvis CAD-ingenjörer som visualiserar fyndigheten i 3D, geofysiker och geokemister som utför mätningar och geologer som visar vart det ska sprängas näst. Personalansvariga, jurister, ekonomer, kommunikatörer och IT-tekniker är också personer som kan jobba inom mineralnäringen.

SE BILDER

JÄMSTÄLLD ARBETSPLATS

I den här uppgiften får du fundera över vad man kan göra för att ytterligare öka mångfalden inom gruv- och mineralsektorn och på så sätt bidra till mer jämställda arbetsplatser.

Kom igång!

I den här övningen tittar vi på mineral- och gruvindustrin ur ett genusperspektiv. Det är en högteknologisk bransch och jämställdheten i industrin utvecklas i snabb takt. Historiskt sett har gruvnäringen huvudsakligen bestått av manlig arbetskraft. Men en förändring är på gång. Allt fler kvinnor väljer att arbeta i och omkring gruvorna. I den här övningen kommer du få ta fram en annons för att öka mångfalden och jämställdheten på arbetsplatser inom gruvindustrin.

Diskussionsfrågor

 • Vad innebär jämställdhet på en arbetsplats eller i skolan? Varför är det viktigt att sträva efter en jämställd arbetsplats? 
 • Vad innebär mångfald på en arbetsplats eller i skolan? Ge exempel.

Uppgift

Arbeta i grupp och skapa en jobbannons eller en film för att rekrytera personal till ett gruvföretag. Annonsen eller filmen ska ha som mål att rekrytera personal och samtidigt öka mångfalden hos de olika yrkeskategorierna i eller runt en gruva.

Företaget ni gör annonsen för vill att ni utgår från följande:

"På vårt företag ser vi medarbetarnas olikheter som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt."

A.
Börja med att fundera över:

 • Vad jämställdhet och mångfald betyder?
 • Om det finns yrken som enligt dig är typiskt kvinnliga eller manliga? Varför är det så tror du?

B.
Tänk igenom hur du vill att annonsen eller filmen ska se ut.

 • Vilket är ert viktigaste budskap?
 • Finns det andra aspekter av mångfald som ni vill betona i annonsen?

C.
Skapa annonsen eller filmen!

Gräv djupare

Idag vill arbetsgivare skapa attraktiva och jämställda arbetsplatser. Hur tycker du att en sådan arbetsplats ska se ut? Ge gärna konkreta exempel och motivera på vilka sätt ditt förslag skapar en arbetsplats med mångfald som är både attraktiv och jämställd.

Exit ticket

Ge tre exempel på vad du har lärt dig i arbetet med uppgiften. Låt dina exempel handla om mångfald och mineralsektorn.

Studie- och yrkesvägledning

Att arbeta som bergarbetare eller laddare är ett sätt att jobba med geologi! Dessa jobb är mångsidiga då du får åka mellan många olika platser, exempelvis byggen eller täkter, och arbeta både utomhus och inomhus. Vägen till ett jobb inom branschen kan vara direkt från gymnasium, yrkeshögskola eller universitet. Bergmaterial behövs i hela landet för att bygga vägar, broar och hus.

Länkar

SGU (webb): Ordlista

Dagens arbete (tidskrift): Fler kvinnor för en säkrare gruva

Dagens arbete (tidskrift): Prisad kopparjätte

Arbetsmiljöforskning (tidskrift): Fler kvinnor i gruvarbete - det hänger på...

SveMin, (webb): Women in Mining

SVT, Öppet arkiv (film): Gruvarbetare

LKAB, (webb): Med ökad mångfald i sikte

Sveriges riksdag (webb): Jämställdhetslagen

Fler övningar inom samma tema

Virtuell fältkurs

Geologi, mineral och ekonomi

Markanvändning

Taggar: Samhällskunskap, Historia, Genus, Kvinnor, Män, Geologi, Gruva, Jämställdhet, Mångfald