Metaller och mineral

LÄRARHANDLEDNING

Övningen ”Metaller och mineral” består av flera olika delar.

Kom igång
Kom igång är ett snabb sätt att starta upp lektionen och få igång eleverna. Diskussionsfrågorna ska väcka elevernas tankar och inspirera eleverna att söka svar i de länkar som finns i övningen. Det finns länkar både till SGUs webbplats men också till externa källor som belyser övningens innehåll.

Geologen berättar
Geologen berättar kan fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledning och ger en koppling till verklighet och arbetsliv med ett geologiskt perspektiv.

Uppgift
I uppgiften får eleverna arbeta med att svara på frågor om vårt beroende av metall och mineral i vardagen efter att ha sett en kort film från SGU.

Gräv djupare
Till uppgiften finns även en fördjupning. Fördjupningen är tänkt att vara utmanande för eleverna samtidigt som den är formbar för dig som lärare. Beroende på vilken kurs du undervisar i, eller hur du tillsammans med kollegor arbetar integrerat över flera ämnen, kan elevernas arbete styras mot centralt innehåll och kunskapskrav.

Exit ticket
Som avslutning får eleverna lämna en lapp där de skriver svar på en eller flera frågor. Exit ticket ger läraren en bild av vad eleverna har fått ut av lektionen och kan användas som stöd för att planera inför nästa lektion. Elevernas svar kan också användas för vidare diskussion i klassen, som en metod för att synliggöra lärande. Metoden kan också genomföras digitalt med appar som Socrative, Mentimeter och Twitter.

Studie- och yrkesvägledning
En central del i materialet är kopplingen till studie- och yrkesvägledning som visar på konkreta exempel från studie- och yrkesliv. Det gör att studie- och yrkesvägledare och pedagoger kan arbeta tillsammans på ett enkelt sätt.

Kursplaner för grundskolan 7-9 och gymnasieskolan

Till övningen följer utdrag ur kursplaner för ämnen både för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan (se nedan). Vi har valt delar ur kursplaner, både centralt innehåll och kunskapskrav, som vi anser tangerar innehållet i övningen. I sammanställningen över kunskapskrav är värdeord som anger skillnad mellan E-C-A raderade, t.ex. översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat.

Kursplaner för grundskolan i årskurs 7-9

Kurs: Geografi

Centralt innehåll

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kunskapskrav

 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. 

Kurs: Teknik

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Dessutom kan eleven föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. 

Kursplaner för gymnasiet

Kurs: Geografi 1, 100 p, kurskod: GEOGEO01

Centralt innehåll

 • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning.

Kunskapskrav

 • Eleven redogör för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.

Romain Trystram

Tunnlar

Vi spränger och borrar i berg, men inte bara för att utvinna material - ibland vill vi igenom också. Vi avlägsnar bergmaterial och fyller tomrummen med nytt geologiskt material som kopparledningar, spårskenor av stål, stabilitetspålar och nät i metall som skydd för ras och krossat berg till vägbanan

SE BILDER

Fasadsten

Hus ska inte bara skydda för väder och vind, de ska helst också vara snygga och hållbara! Inte konstigt att människan i årtusenden valt att bygga i sten. Viktiga byggnader som kyrkor, slott, parlament och domstolar pryds ofta av fasadsten eller har detaljer i exempelvis marmor, diabas och porfyr.

Betong

Betong är en blandning av cement, grus, sten och vatten och används när man bygger bostadshus, garage, broar, vattentorn, reningsverk och mycket mer. Det går åt åtskilliga ton betong bara för att lägga grunden till ett normalstort hus.

SE BILDER

METALLER OCH MINERAL

Varje dag använder vi massor av metaller och mineral, oftast helt utan att vi tänker på det. Under våra liv kommer vi att använda mer än 800 ton geologiskt material. I den här övningen får du lära dig mer med vårt beroende av geologiska naturresurser.

Kom igång!

Utan att vi tänker på det stöter vi på geologi varje dag. Du kommer använda stora mängder metaller och mineral under din livstid. Järn, som ingår i stål, är den mest använda metallen. Stål hittar du i exempelvis bilar och kylskåp. Ett vanligt mineral är kvarts, som används i bland annat fönsterglas och halvledare. Sammanlagt kommer du att använda över 800 ton metaller och mineral under hela din livstid, det motsvarar vikten av 44 fullsatta stadsbussar! Men självklart kan du också komma i kontakt med geologi genom att helt enkelt ta dig ut i naturen.

Diskussionsfrågor

 • Vad är skillnaden på ett mineral och en metall?
 • Ge exempel på saker i din vardag som innehåller metall och mineral?
Tummnagel för film

Geologen berättar: Metaller och mineral i vår vardag. Lär dig mer om metaller och mineral och hur vi använder dom dagligen!

Uppgift

Se SGUs film Metaller och mineral i vår vardag och svara på följande frågor: 

 • Nämn tre metaller som finns i din mobiltelefon. Vilka kemiska beteckningar har dessa metaller?
 • Vad är en legering? Är legeringar vanliga? Ge tre exempel!
 • Du kommer använda 15 ton järn, framförallt i form av stål, under din livstid. Omvandla 15 ton till,
  • a: Kilogram, b: hektogram, c: gram, 
 • Förklara vad som menas med att vi är geologiberoende?

Gräv djupare

Arbeta med SveMins broschyr Metaller & mineral (PDF, nytt fönster). Läs följande avsnitt och svara på frågorna nedan.

Metaller och mineral i vår vardag, sidan 4-5

 1. Titta på bilderna och ge exempel på saker som helt eller delvis består av mineral och metall.
 2. Vad är skillnaden mellan järn och stål?
 3. Förklara vad som menas med förädling och ge ett exempel.

Stålframställning, sidan 6-7

 1. Vilken metall är vi bäst på att återanvända, sett till mängd?
 2. Varför är det så enkelt att återanvända järnskrot?
 3. Kan återanvändning täcka vårt globala behov av metaller?
 4. Vad smälter man i en elektrostålugn?

Exit ticket

Berätta om hur man återanvänder järnskrot och vilka fördelar återvinningen har med tanke på människa, samhälle och natur. Räcker det att återvinna eller måste vi producera mer? 

Tummnagel för film

SYV: Stockholms universitet presenterar yrkesverksamma geologer och geovetare

Studie- och yrkesvägledning

Titta på utbildningsvägar för jobb inom gruvindustrin! Branschföreningen SveMins utbildningskarta över vägar till jobb i gruvor samt inom mineral- och metallproduktion i Sverige. Se även filmen till höger, där visar Stockholms Universitet hur några av deras studenter har fortsatt in i arbetslivet.

  

Länkar

SGU (webb): Mineral

SGU (webb): Mineralnäringens betydelse för samhället

SGU (webb): Ordlista

SGU (film): Metaller och mineral i vår vardag

Jernkontoret (film): En film om stål och stålindustrin i Sverige

Uppsala universitet (film): Geovetenskap

SveMin (pdf): Metaller och mineral i människans tjänst

Naturvårdsverket (webb): Gruvor

Fler övningar inom samma tema

Vår viktigaste naturresurs

Kartan som verktyg

Att arbeta med geologi

Taggar: Geografi, Teknik, Metaller, Mineral, Vardag, Stål