Att arbeta med geologi

LÄRARHANDLEDNING

Övningen ”Att arbeta med geologi” består av flera olika delar.

Kom igång
Kom igång är ett snabb sätt att starta upp lektionen och få igång eleverna. Diskussionsfrågorna ska väcka elevernas tankar och inspirera eleverna att söka svar i de länkar som finns i övningen. Det finns länkar både till SGUs webbplats men också till externa källor som belyser övningens innehåll.

Geologen berättar
Geologen berättar kan fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledning och ger en koppling till verklighet och arbetsliv med ett geologiskt perspektiv.

Uppgift
I uppgiften får eleverna söka upp en geolog och genomföra en intervju för att ta reda på vad personen arbetar med och vad hen tycker är fördelarna med att arbeta som geolog.

Gräv djupare
Till uppgiften finns även en fördjupning. Fördjupningen är tänkt att vara utmanande för eleverna samtidigt som den är formbar för dig som lärare. Beroende på vilken kurs du undervisar i, eller hur du tillsammans med kollegor arbetar integrerat över flera ämnen, kan elevernas arbete styras mot centralt innehåll och kunskapskrav.

Exit ticket
Som avslutning får eleverna lämna en lapp där de skriver svar på en eller flera frågor. Exit ticket ger läraren en bild av vad eleverna har fått ut av lektionen och kan användas som stöd för att planera inför nästa lektion. Elevernas svar kan också användas för vidare diskussion i klassen, som en metod för att synliggöra lärande. Metoden kan också genomföras digitalt med appar som Socrative, Mentimeter och Twitter.

Studie- och yrkesvägledning
En central del i materialet är kopplingen till studie- och yrkesvägledning som visar på konkreta exempel från studie- och yrkesliv. Det gör att studie- och yrkesvägledare och pedagoger kan arbeta tillsammans på ett enkelt sätt.

Kursplaner för grundskolan 7-9 och gymnasieskolan

Till övningen följer utdrag ur kursplaner för ämnen både för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan (se nedan). Vi har valt delar ur kursplaner, både centralt innehåll och kunskapskrav, som vi anser tangerar innehållet i övningen. I sammanställningen över kunskapskrav är värdeord som anger skillnad mellan E-C-A raderade, t.ex. översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat.

Kursplaner för grundskolan i årskurs 7-9

Kurs: Svenska

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Kunskapskrav

 • Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av  källor och för då underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Kurs: Samhällskunskap

Centralt innehåll

Samhällsresurser och fördelning

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Kunskapskrav

 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kursplaner för gymnasiet

Kurs: Svenska, skrivande, 100 poäng, kurskod SVESKR0

Centralt innehåll

 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
 • Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla.

Kunskapskrav

 • Eleven kan skriva texter av olika slag, både skönlitterära och andra typer av texter. Texterna är sammanhängande och begripliga, samt är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är varierat.

Kurs: Svenska 1, 100 poäng, kurskod SVESVE 01

Centralt innehåll

 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

Kunskapskrav

 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Romain Trystram

Energi

Geologi ger oss energi. Vi driver bilar, maskiner och kraftverk med bland annat fossila bränslen som olja, kol och naturgas. För tillverkning av solceller och vindkraftverk krävs sällsynta jordartsmetaller som utvinns ur berggrunden. Vi hämtar också energi direkt från berget i form av bergvärme.

SE BILDER

Bergmaterial

Ur bergtäkter utvinner vi det bergmaterial som vi behöver för att bygga vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Ungefär hälften av Sveriges bergmaterial går till vägbyggnation. Olika vägar ska hålla för olika typer av trafik. För ett lyckat bygge krävs det kunskaper om vilket bergmaterial som är bäst att använda till vad. Sprängare, maskinförare och geotekniker jobbar bland annat med bergtäkter. 

SE BILDER

Georisker

Marken är inte alltid så stabil som den ser ut. Skred, ras, jordskalv och stranderosion kan exempelvis ha förödande påverkan på samhällen. Det gäller att veta hur och var man ska bygga för att skapa trygga bo- och arbetsplatser för dagens och framtidens samhällen. Bland annat så arbetar geotekniker, geologer och olika ingenjörer med dessa frågor.  

SE BILDER

Forskning

Geologi lär oss om planeten Jordens och livets utveckling. Genom att studera geologiska avlagringar kan forskare hitta ledtrådar om tidigare förhållanden och även spekulera kring hur det kan se ut på andra planeter. Några geovetenskapliga forskningsområden är geomorfologi, paleobiologi, petrologi och astrogeologi.

SE BILDER

ATT ARBETA MED GEOLOGI

I den här övningen får du lära dig mer om olika yrken som finns inom området geologi. Du får även undersöka vilka utbildningsvägar som finns inom geovetenskap. I uppgiften får du intervjua en geovetare - vilka är arbetsuppgifterna och vad tycker hen om sitt arbete.

Kom igång!

Att arbeta med geologi innebär att man kan jobba med en mängd olika uppgifter. Som geovetare kan du arbeta med att kartlägga marken under våra fötter för att ta reda på vad som finns i jordlagren och berggrunden, med att forska om hur istiden påverkade landskapet eller ta fram geologisk information som används när vägar ska byggas och tunnlar borras. Du kan också jobba med vattenskyddsområden, miljöfrågor och havsbottnen.

Det är inte bara geovetare som arbetar med frågor som rör geologi. Civilingenjörer, bergarbetare, GIS-experter, men också jurister, miljö- och hälsoskyddsinspektörer och många andra yrkesgrupper kommer genom sina arbeten i kontakt med frågor där geologin på ett eller annat sätt spelar roll.

Diskussionsfrågor

 • Inom vilka yrken och arbetsuppgifter kan det behövas kunskaper om geologi?
 • Varför är det viktigt att förstå de processer som påverkar naturen/jordklotet?

Tips! Använd dig av arbetsförmedlingens sida om geovetaryrken för att få en bakgrund.

Uppgift

I den här uppgiften får du ta reda på vad det innebär att arbeta som geovetare. Börja med att hitta en person som du kan intervjua. Tänk på att du kan hitta geovetare inom näringslivet, hos kommunen eller en myndighet samt på universitet och högskolor. Här följer några exempel. Du kan hitta geovetare hos:

 • Kommuner
 • Ingenjörsbyråer och konsultbolag
 • Universitet och högskolor
 • Företag inom bergmaterialindustrin
 • Gruv- och prospekteringsbolag
 • Länsstyrelser eller andra statliga myndigheter till exempel med miljövårdsuppgifter.

Förbered dig inför intervjun genom att skriva ner frågor som du vill ställa. Försök till exempel att ta reda på vad personen har för arbetsuppgifter, var personen arbetar, om det ingår resor i jobbet, vad personen har för utbildning och varför hen har valt att arbeta som geovetare.

Tänk på att intervjun kan göras via mail, telefon eller Skype. Om möjligt kan det vara intressant att stämma träff med den du intervjuar på personens arbetsplats. 

Presentation
Efter att du har genomfört intervjun arbetar du med att sammanställa ditt arbete och presentera det som en tidningsartikel. Om du har möjlighet filma intervjun kan du presentera den som ett nyhetsinslag.

Tummnagel för film

SYV: Uppsala Universitet berättar vad geovetenskap är. De presenterar även sitt kandidatprogram inom ämnet.

Gräv djupare

Gå till antagning.se och undersök vilka utbildningar som finns inom geologi och geovetenskap. Avgränsa din sökning till: geovetenskap och program.

 • Hittar du något program som verkar intressant, i så fall på vilken ort?
 • Kan du ge exempel på andra utbildningar som kan leda till jobb med geologi?
 • Ta reda på mer om att arbeta som geovetare på allastudier.se. Gå in på fliken "Jobb & Lön". Sök på geovetare och läs ”om jobbet”, vilken inriktning låter mest intressant?

Exit ticket

Ge tre exempel på olika yrken inom geovetenskap, var de arbetar (kommun, myndighet, privat etc.) och vad de gör i korthet.

Länkar

SGU (webb): Ordlista

Arbetsförmedlingen (webb): Geovetaryrken

Arbetsförmedlingen (film): Geolog Yrkesfilm

Lunds universitet (film): Geniala Geologer

Stockholms universitet (film): Guldläge för geovetare!

SGU (pdf): SGUs Utbildningskarta

Fler övningar inom samma tema

Vår viktigaste naturresurs

Kartan som verktyg

Metaller och mineral

Taggar: Svenska, Samhällskunskap, Geovetenskap, Yrke, Geolog, Gruvföretag, Studenter, Högskola, Universitet, Infrastruktur, Miljö, Grundvatten