Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Övervakning av statusklassificering

15 §

Statusklassificeringen enligt 13–14 §§ ska baseras på övervakningsresultat erhållna vid genomförandet av övervakningsprogram enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Klassificeringen av kemisk status och uppföljningen av effekterna av åtgärderna ska vara tillförlitliga och jämförbara mellan Sveriges olika vattendistrikt och mellan EU:s medlemsstater. Därför är det ett krav att kvalitetssäkrade övervakningsdata används. En annan anledning till att det är viktigt att data som används till statusklassificering är tillförlitliga är att åtgärder kan vara kostsamma. Det är viktigt att resurser läggs där det är säkerställt genom tillförlitliga övervakningsdata att problemen finns.

Endast data som uppfyller kraven som ställs på laboratorier och analys- och undersöknings metoder i enlighet med SGUs föreskrifter om övervakning (SGU-FS 2014:1) ska användas vid statusklassificeringen (se avsnitt Kvalitetskrav på analyser). Grundvattenförekomster som statusklassificerats utifrån andra data, t.ex. data från kommunal råvattenkontroll, anses ha klassificerats genom expertbedömning, såvida det inte klart framgår att kvalitetskraven på analysdata är uppfyllda (se avsnitt Expertbedömning). Information från SGUs Vattentäktsarkivet visar att resultatet från en stor andel av råvattenanalyserna anges med osäker eller bristfällig metodangivelse och kvantifieringsgränserna uppfyller inte alltid kraven, vilket framgår av tabellerna nedan. Om man kontrollerar att data från råvattenkontrollen uppfyller de krav som ställs på laboratorier och analys- och undersökningsmetoder så kan de användas vid statusklassificeringen.

Tabell med metodangivelse för råvattenprover inlagrade i Vattentäktsarkivet (utdrag 2014-02-19). Två tredjedelar (cirka 63 %) har en metod angiven i Vattentäktsarkivet, exempelvis SS, ISO, EPA, SLV, Std.Met.

Typ

Beskrivning

%

Standardmetod Metodangivelse som innehåller: SS, ISO, EPA, SLV, Std.Met 63
Metod Finns metodangivelse men den innehåller inte några av ovanstående beteckningar 3
Osäkra Osäkert om det går att härleda vilken metod som använts 14
Beräknad Koncentrationen beräknas indirekt 7
Saknas   13

 

Tabell med andel analysresultat från råvattenkontrollen som underskrider kvantifieringsgränsen och andel där
kvantifieringsgränsen för analyserna ligger högre än 30 % av hittills fastställda riktvärden respektive fastställda
utgångspunkter för att vända trend. Som exempel kan man utläsa att analysresultaten för sex av parametrarna
(bensen, benso(a)pyren, kvicksilver, PAH, tetrakloreten och trikloreten) till stor andel ligger under
kvantifieringsgränsen för metoden i fråga, dvs. de rapporteras som mindre-än-värden (<). De flesta av dessa
uppfyller därmed inte kraven för nivå för kvantifieringsgränsen då de överskrider 30 % av fastställda riktvärden
eller utgångspunkt för att vända trend.

Parameternamn

Antal

 

Andel (%) under kvantifieringsgränsen

Andel (%) där kvantifieringsgränsen överstiger

30 % av riktvärdet

 Andel (%) där kvantifieringsgränsen överstiger 30 % av utgångspunkt för att vända en trend

Ammonium

35 024

   

53 

 

   

 

Arsenik

2 230

   

33 

 

   

 

Bekämpningsmedel, s:a kvantifierade

1 275

   

66 

 

       

Bensen

1 148

   

99 

 

62 

   

99 

 

Benso(a)pyren

1 235

   

100 

 

99 

   

100 

 

Bly

2 463

   

32 

 

   

 

Kadmium

2 314

   

61 

 

   

 

Klorid

22 522

   

 

   

 

Konduktivitet

33 422

   

 

   

 

Kvicksilver

1 118

   

97 

 

   

87 

 

Nitrat

21 068

   

45 

 

   

 

PAH, summa 4 st

746

   

100 

 

42 

   

100 

 

Sulfat

19 216

   

 

   

 

Tetrakloreten

1 280

   

86 

 

53 

   

81 

 

Trikloreten

1 171

   

97 

 

58 

   

84 

 

Triklormetan, kloroform

1 205

   

99 

 

   

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut