Risker vid våtmarksåtgärder

Våtmarksåtgärder som medför en förändring hos grundvattnets nivå eller kvalitet kan medföra risker för påverkan på omgivande enskilda eller allmänna intressen. En höjd grundvattennivå kan visserligen vara det som eftersträvas i ett projekt i det fall syftet är att stärka vattentillgången, men det är viktigt att den önskade nivåhöjningen inte medför betydande negativa konsekvenser i andra hänseenden. Genom att veta vilka omgivande intressen som finns kan man många gånger undvika en negativ påverkan genom att man anpassar utförandet av åtgärden så de negativa effekterna uteblir. I Vissa fall kan det risken för negativa effekter var så stor att en åtgärd är olämplig.

Exempel på negativ påverkan till följd av förändrade grundvattennivåer kan vara en försämrad bonitet på omgivande skogsmark, försämrade odlingsmöjligheter på angränsande jordbruksmark, påverkan på skyddsvärda ekosystem såsom källmiljöer eller en förändrad markstabilitet som i sin tur kan påverka vägar och järnvägar. En annan viktig aspekt är att beakta huruvida det finns avvattningsföretag i området som kan riskera att påverkas till följd av åtgärden.

Gällande risk för påverkan på grundvattnets kvalitet så kan denna uppstå dels som en följd av en förändrad grundvattennivå dels som en följd av att åtgärden leder till en infiltration av vatten med en sämre kvalitet. Exempel på negativ påverkan kan vara risk för påverkan på vattenkvaliteten i angränsande brunnar genom ökat organiskt innehåll eller risk för påverkan på den kemiska statusen i beslutade vattenförvaltningsförekomster i de fall åtgärden innebär en infiltration av ett dagvatten av sämre kvalitet. Förändrade grundvattennivåer kan också innebära en ökad utlakning av metaller, inklusive bland annat metykvicksilver, vilket kan påverka såväl grundvattnets kvalitet som nedströms ytvatten.

Inför en åtgärd är det därför viktigt att om möjligt anpassa åtgärden så negativa effekter i möjligaste mån undviks, och att i det fall det ändå behövs, utföra de anmälningar samt söka de tillstånd och dispenser som krävs.

I det fall åtgärden utförs i anslutning till en beslutad grundvattenförekomst inom vattenförvaltningen ges stöd via en checklista på SGU:s webbplats.

Stöd för att uppskatta vilket område som kan komma att påverkas till följd av åtgärden finns i avsnittet bedömning av påverkansområde för grundvatten. Mer information finns under avsnittet Våtmarksåtgärders påverkan på grundvatten.

Senast ändrad 2021-11-02

Skriv ut