Övervakning (fördjupad kartläggning)

Det finns information om övervakning framtagen i den inledande kartläggningen. Gör en noggrannare utvärdering av tillgängliga miljöövervakningsdata genom att besvara följande frågor:

 • Finns det anledning att lägga mer tid på att leta ytterligare miljöövervakningsdata?
 • Har det tillkommit data i den fördjupade kartläggningen? Utvärdera i så fall dessa enligt frågorna i d
   en inledande kartläggningen om övervakningen.
 • Vilka bakgrundsvärden är relevanta för grundvattenmagasinet? Läs mer i SGUs bedömningsgrunder för grundvatten.
 • Hur ser de uppmätta halterna ut jämfört med bakgrundsvärdena?
 • Vad kan antas vara naturlig påverkan och vad är mänsklig påverkan? Använd informationen från den fördjupade kartläggningen om mänsklig påverkan.
 • Hur ser grundvattnets tillstånd ut? Lägg tonvikt på tillskott av föroreningar genom mänsklig verksamhet. Använd SGUs bedömningsgrunder för grundvatten.
 • Skiljer sig analysresultaten för ämnen mellan olika provplatser?
 • Finns det ämnen som förekommer i förhöjda halter även om de underskrider sitt respektive riktvärde eller ligger under värdet som är utgångspunkt för att vända trenden?
 • Hur stor del av grundvattnet i magasinet representerar proverna?
 • Finns det delar av grundvattenmagasinet som inte alls är undersökt?
 • Kan variationer hos nivådata antas vara naturliga säsongsvariationer eller bero på mänsklig påverkan? Jämför med uppgifter från den fördjupade kartläggningen om tillrinning och flödesriktning.

Använd gärna SGUs bedömningsgrunder för grundvatten som hjälp vid tolkning av analysresultat. I rapporten finns analysresultat redovisade utifrån en indelning i  tio geografiska regioner och ett antal olika typer av provtagningsplatser. Information om geografisk region togs fram i den inledande kartläggningen om geologi och egenskaper hos grundvattenmagasinet.

Grundvattenrör. Foto: Kajsa Bovin, SGU

 

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut