För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Miljöproblematik

Det finns fler miljöproblem att vara uppmärksam på vad gäller byggande och markens naturliga egenskaper. Det här handla bland annat om behovet av fyllnadsmassor och transporter, förändringar hos grundvattnet, att giftiga ämnen frigörs, eller att grundvattenförhållandena förändras.

Grundvatten

Tillgång på grundvatten och hur vatten rör sig landskapet beror av de geologiska förhållandena. Bebyggelse och infrastruktur kan minska användbarheten av dessa resurser. Särskilt känsliga är större naturgrusavlagringar vilka kan vara betydande resurser för dricksvatten. Exploatering ger ofta upphov till förändrade vattenförhållanden på grund av dränering och hårdgjorda ytor vilket får effekt på grundvattenbildning och de ekologiska systemen. En minskad grundvattenbildning kan på sikt leda till försämrad tillgång på grundvatten och sättningar i sättningskänsliga jordarter. En ökad exploatering innebär även en ökad risk för förorening av grundvattnet.

Problematiska leror

Transporter av uppkomna massor och behovet av fyllnadsmaterial kan bli omfattande vid exploatering av mark med låg hållfasthet. Vissa typer av leror är så kallade sulfidleror. Sulfidleror kan vid kontakt med syre omvandlas till sur sulfatjord och ge upphov till läckage av tungmetaller och sänkt pH och behöver tas om hand på särskilt sätt.

Radon

Radon är ett problem i många områden och den vanligaste källan är radon från marken. Det här innebär att det är viktigt att känna till markförhållandena och markens innehåll av radongas. Det här gäller även täktmaterial som används till byggnader eller som fyllnadsmassor. Radon kan även vara ett problem i dricksvatten.

Natur- och kulturmiljö

Natur- och kulturmiljön i landskapet är en resurs för rekreation och upplevelser. Framträdande geologiska bildningar kan ha betydelse för landskapsbilden, identiteten i en region eller vara viktiga symboler. Dessa värden för landskapsbild och rekreation kan gå förlorade vid oaktsam exploatering. Naturgrusavlagringar är en typ av geologiska bildningar som många gånger har stor betydelse för rekreation och för landskapsbilden.

Senast ändrad: 2020-05-26

Skriv ut