Analytiska modeller

Storleken på området inom vilket grundvattennivåerna avsänks till följd av ett grundvattenuttag eller en grundvattenbortledning (eller bägge) i schakter, dagbrott och täkter kan uppskattas analytiskt eller numeriskt (eller både och) med matematisk modellering. Oavsett valet av analysmetod är det viktigt att tydligt beskriva gjorda antaganden och förenklingar och att redogöra för effekten av dessa på modellresultaten.

I tabell 1 listas fem vanligt förekommande analytiska modeller för att bedöma influensradie/-avstånd. Gemensamt för de fem modellerna är att de antar att grundvattenmagasinet ifråga initialt har en försumbar naturlig strömning (gradient), att Darcys lag är tillämpbar och att grundvattenmagasinet har homogena och isotropa hydrauliska egenskaper. Vidare antas att grundvattenuttaget eller grundvattenbortledningen (eller bägge) är i balans med grundvattenbildningen (stationära strömningsförhållanden).

Med nyss nämnda antaganden som grund kan inflödets storlek och influensområdets utbredning för en cirkulär form på anläggningen beräknas med hjälp av den generella ekvationen för grundvattenflöde till en fullständigt penetrerande brunn vid öppna respektive slutna magasinsförhållanden, se Modell 1 och Modell 4 i tabellen nedan. I Modell 2 antas liknande förutsättningar som i Modell 1 utom att bottnen på anläggningen inte är impermeabel. I Modell 3 och Modell 5 antas att anläggningens form är långsträckt med öppna magasinsförhållanden i Modell 3 och slutna magasinsförhållanden i Modell 5.

Förteckning över fem analytiska modeller för att beräkna inflöde och influensområde
Modell Förklaring Referens
 1 Radiellt grundvattenflöde till en cirkulär anläggning i ett magasin med öppna magasinsförhållanden och en tät botten Kresic 2007
 2  Radiellt grundvattenflöde till en cirkulär anläggning i ett magasin med öppna magasinsförhållanden och en genomsläpplig botten

Kresic 2007
Marinelli och Niccoli 2000

 3  Endimensionellt grundvattenflöde till en långsträckt anläggning i ett magasin med öppna magasinsförhållanden och en tät botten Todd och Mays 2005
 4  Radiellt grundvattenflöde till en cirkulär anläggning i ett magasin med slutna magasinsförhållanden och en tät botten Todd och Mays 2005
 5  Endimensionellt grundvattenflöde till en långsträckt anläggning i ett magasin med slutna magasinsförhållanden och en tät botten Todd och Mays 2005

 

Läs mer-tips:

  • Boken Hydrogeology and groundwater modeling (2nd edition) av Neven Kresic år 2007

  • Simple Analytical Equations for Estimating Ground Water Inflow to a Mine Pit – artikel av Fred Marinelli och Walter L. Niccoli i Ground Water vol 38 issue 2, ss 311–314.
  • Boken Groundwater Hydrology av David Keith Todd och Lary W Mays år 2005

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Analytiska modeller"