För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer
Jag godkänner

Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten

Alla vägledningar

Redovisning av miljökvalitetsnormer och statusklassificering

17 §

Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster, inklusive utgångspunkter för att vända trender, ska dokumenteras i databas. Dokumentationen ska minst omfatta

  1. avvikelse från förfarandet angivet i bilaga 3 vid framtagande av riktvärde för grundvatten,
  2. uppgifter om kvalitetskravet avser en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster, eller alla grundvattenförekomster, där det är påkallat enligt bestämmelserna i 5 §, inom ett vattendistrikt, inom en del av ett internationellt avrinningsdistrikt eller nationellt,
  3. uppgifter om grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som är föremål för avvikelser och undantag enligt tillämpning av bestämmelserna i 4 kap. 9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, och
  4. förhållandet mellan miljökvalitetsnormerna och referensvärden för naturligt förekommande ämnen, förhållandet mellan miljökvalitetsnormerna och svenska gränsvärden för dricksvattenkvalitet samt mellan miljökvalitetsnormerna och gränsvärden för motsvarande kemiska ämnen i ytvatten.

Uppdatering av förteckningen i databasen över miljökvalitetsnormer ska göras enligt vad som framgår av 8 §. Företagna ändringar ska rapporteras i samband med den regelbundna översynen av förvaltningsplanerna för vattendistrikt.

För att få en effektiv förvaltning av landets vatten och för att kunna uppfylla EU-kommissionens rapporteringskrav måste naturligtvis information om miljökvalitetsnormerna dokumenteras. Detta görs i vattenmyndigheternas databas, VISS. Det ska framgå hur man tagit fram riktvärden, samt om miljökvalitetsnormer gäller en enskild förekomst eller en grupp av förekomster  och om dessa ligger helt inom Sverige eller tillhör ett internationellt avrinningsdistrikt. De förändringar i miljökvalitetsnormerna som görs när man fått in ny information, t.ex. när man upptäckt ett nytt förorenande ämne i grundvattenförekomsten, ska omgående dokumenteras.

I dokumentationen ska relationen mellan fastställda riktvärden och naturliga bakgrundsvärden anges. Det ska även finnas en redogörelse för förhållandet mellan miljökvalitetsnormens riktvärden och gränsvärden för dricksvatten respektive normer för ytvatten.

De grundvattenförekomster som omfattas av undantag från att uppnå god grundvattenstatus till målåret ska redovisas, liksom vilken typ av undantag man åberopar, vilken eventuell tidsfrist man sätter samt hur man har gjort bedömningen. Det kan gälla t.ex. undantag på grund av orimliga kostnader med tidsfrist 2021 eller 2027. Har man använt sig av undantag enligt Grundvattendirektivets artikel 6.3 ska detta framgå.

18 §

För varje grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster ska det i databas redovisas hur bedömningen av grundvattenstatus har utförts samt resultatet av denna. Resultatet ska anges som god eller otillfredsställande kvantitativ status respektive god eller otillfredsställande kemisk grundvattenstatus. Information om det underlag som har använts vid bedömning av grundvattnets kvantitativa respektive kemiska status ska dokumenteras i databas.

Även statusklassificeringen ska dokumenteras och lagras i vattenmyndigheternas databas, VISS. Det ska framgå vilket dataunderlag som har använts, vilken kvalitet det uppfyller och hur klassningen har utfallit. Dessutom ska det framgå om klassificeringen gäller en enskild förekomst eller en grupp av förekomster, och i sådana fall vilken grupp det gäller.

Skriv ut