För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Bilden visar när citybanan byggdes i Stockholm. Vy över vattnet.

Foto: SGU.

Hållbar undermarksplanering

Mark är en bristvara i många städer. Undermarken är därför en viktig resurs för stadsutvecklingen, främst i storstäderna. SGU och Trafikverket föreslår ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken - och därmed bidra till attraktiva och smarta städer.

Ett problem idag är att planeringen av den urbana miljön i stor utsträckning begränsas till markytan och därmed saknar den tredje dimensionen. Detta leder till att olika verksamheter, till exempel byggnader och infrastruktur, planeras och genomförs utan att man beaktar och följer upp de sammanlagda effekterna. Det är önskvärt att beskriva hur samhällsplaneringen kan förbättras för att uppnå en resurseffektiv, hållbar och långsiktig stadsutveckling.

Förstudie för mer hållbar planering

De instrument som finns för att planera markanvändningen är idag inte utformade för att planera undermarken. För att förbättra kommunernas möjlighe­ter att planera föreslår SGU och Trafikverket en utredning om fördjupad översiktsplan för undermarken.

I undermarksplanering måste hänsyn tas till olika användningar, resurser och hinder, t.ex. bergrum och tunnlar, geoenergi, grundvatten, bergmaterial och föroreningar. I förstudien föreslås därför bland annat en schematisk planeringsmodell där undermarken delas in i olika djuplager för olika användningsområden.

– Om man planerar med hänsyn till framtida samhällsbehov och de geologiska förhållandena får vi förutsättningar för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av undermarken. Det ger också möjlighet till en bättre livsmiljö ovan jord - en smartare stad alltså, säger Lars Rodhe, enhetschef på SGU.

Förslagen för en bättre undermarksplanering ingår i förstudien Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering, som utförts av SGU och Trafikverket i samverkan, och med stöd av Boverket. Förstudien har initierats av regeringens Miljömålsråd.

Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering (öppnas i nytt fönster)

Film: Bättre planering av marken under ytan ger smartare städer (länk till youtube, nytt fönster)

En del av förstudien är en kartläggning av de viktigaste intressenternas syn på och erfarenheter av undermarkens nyttjande. Den har utförts av WSP Sverige AB på SGUs uppdrag.

Hållbar undermarksplanering - intressentanalys (öppnas i nytt fönster)

Citybanan och tunnelbanan i centrala Stockholm.

Bilden visar transportinfrastruktur i undermarken mellan Vasaplan och Sergels torg, Stockholm. Citybanan och tunnelbanans blåa linje i bergtunnlar längst ner, röd och grön tunnelbana strax under markytan och allra överst befintliga biljetthallar. Citybanan öppnar för trafik sommaren 2017. Källa: Trafikverket.

Grafik: Trafikverket

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn