För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

Stöd inför våtmarksåtgärder

SGU medverkar i Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsning (LONA) med fokus på våtmarker. Satsningens syfte är att restaurera och anlägga våtmarker för att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet.

SGU har bidragit med hydrogeologiskt kunskapsstöd i olika former inom ramen för Naturvårdsverkets satsning. Det handlar främst om information och råd kopplat till våtmarkers potential att balansera flöden, hålla kvar vatten i landskapet, samt stärka tillgången på grundvatten. SGU bidrar också med att tydliggöra vilka av SGUs dataunderlag som är lämpliga att använda vid planering av restaurering och anläggning av våtmarker.

Information och kunskapsstöd har tidigare år kommunicerats vid länsstyrelser via konceptet ”Låna en hydrogeolog”. Informationen finns även tillgänglig via webbinarium som anordnats av Naturvårdsverket, och som en SGU-rapport. Rapporten fungerar som ett stödunderlag för länsstyrelser och kommuner vid fortsatt arbete med våtmarksrestaurering och anläggning av nya våtmarker.

Läs SGU-rapporten "Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder"

Granskning av LONA-ansökningar

SGU bidrar på olika sätt med kunskapsstöd. En central uppgift är att utvärdera potentialen i projektansökningar för Lokala naturvårdsprojekt (LONA) med fokus på våtmarker. Detta görs genom granskning av det hydrogeologiska perspektivet i de våtmarksprojekt som söker finansiering från Naturvårdsverket.

Webbinarium

Naturvårdsverket anordnade under december 2018 och januari 2019 tre stycken webbinarium inom ämnet ”Anläggande och restaurering av våtmarker” där bland annat hydrogeologi och SGUs roll i våtmarkssatsningen lyftes fram. Ett seminarium om våtmarker anordnades även under Almedalsveckan.

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i skogsmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i jordbruksmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i tätort

Våtmarksseminarium under Almedalsveckan

Senast granskad 2020-11-03

Kontaktperson

  • Magdalena Thorsbrink

    Telefon: 018-179301
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
    Skicka e-post