Enligt kontinentalsockellagen tillkommer rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar staten. I förarbetena till kontinentalsockellagen (prop. 1966:114 s. 51) anges att det är önskvärt att statens rättigheter på kontinentalsockeln utövas så att eftersökande och exploatering av naturtillgångar främjas och att detta kan ske genom att rättigheter upplåts till enskilda företag.

Regeringen eller myndighet som regeringen beslutar om tillstånd för annan än staten att

  • genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar från denna.
  • lägga ut undervattenskablar och rörledningar på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen.

SGU bereder ofta dessa ärenden inför regeringens beslut.

Ärenden enligt kontinentalsockellagen

Handläggning av ärenden enligt kontinentalsockellagen

SGU beslutar om tillstånd till

  • sand- grus- och stentäkt på allmänt vattenområde i havet (enligt delegation från regeringen, 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)).

Om den aktuella täkten är av större omfattning eller kan medföra betydande skadeverkningar ska SGU med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringen.

Dessa ärenden är idag inte särskilt vanligt förekommande men det finns ett ökat intresse från näringslivets sida att tillgodogöra sig sand, grus och sten från kontinentalsockeln. SGU ser detta som positivt, särskilt mot bakgrund av att uttaget av naturgrus på land ska minska i enlighet med de av riksdagen beslutade miljömålen. De flesta av flesta av de ärenden SGU behandlar rör tillgodogörande av sand, grus och sten i samband med annan exploatering, till exempel brobygge, vindkraft- eller hamnutbyggnad.

Tillsyn

SGU utövar tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln. SGU ska då samverka med andra myndigheter vars verksamhet berörs av tillståndet. Ovanstående gäller inte tillsyn av tillstånd till anläggning av kablar och rörledningar.

SGU som remissinstans

SGU är remissinstans dels i ärenden enligt kontinentalsockellagen som bereds inom Näringsdepartementet, dels i ärenden enligt andra lagrum som rör verksamheter på havsbotten.

Kontinentalsockellagen

I vissa ärenden enligt kontinentalsockellagen bedöms en omfattande beredning som överflödig. Det kan till exempel gälla förlängning av ett gällande undersökningstillstånd där ingen haft någon erinran mot det ursprungliga tillståndet. SGU brukar i dessa fall ges möjligheten att yttra sig i ärendet varvid det från SGUs sida bland annat kontrolleras att förhållandena inte ändrats.

Om ett ärende är mycket omfattande och/eller viktigt kan man besluta att ärendet ska beredas på Näringsdepartementet. SGU är i dessa fall en av remissinstanserna och lämnar då i sitt yttrande till regeringen sin bedömning av de geologiska förutsättningarna och konsekvenserna av ansökt verksamhet.

Andra lagrum

Även i ärenden enligt andra lagrum, till exempel lagen om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140), miljöbalken eller ellagen (1997:857) är SGU remissinstans. Frågor som kan vara aktuella i dessa sammanhang är till  exempel tillstånd till marinvetenskaplig forskning, etablering av vindkraftverk eller nätkoncession vad gäller utläggande av undervattenskabel inom svenskt territorialvatten.