För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Flygfoto från år 1957 över Brandsnäs sågverk, då verksamheten fortfarande var i gång.

Brandsnäs sågverk

Sågverket vid Brandsnäs på Torpön, Ydre kommun, var i drift mellan åren 1918–1960. Sågat virke har impregnerats med klorfenolpreparat som bland annat har innehållit dioxin.

Det undersökningar som hittills har gjorts visar att ett större markområde är förorenat med dioxin och behöver saneras. Saneringsarbetet påbörjades i september 2020 och beräknas vara klart till början av 2021.

SGU är huvudman

SGU tog 2019 på sig rollen som huvudman för att utreda och åtgärda föroreningarna efter Brandsnäs före detta sågverk. Området ligger på Torpön i sjön Sommen i Ydre kommun och omfattar både land och vatten.

Saneringsåtgärder inom markområdet pågår sedan början av september 2020 och beräknas vara klara i början av 2021. Åtgärderna har planerats under 2019 och 2020 och redovisas i en så kallad åtgärdsutredning.

Utredningar av sedimenten i vattenområdena gjordes 2019. Under hösten 2020 ska en åtgärdsutredning och riskvärdering genomföras även för sedimenten. Därefter görs en slutgiltig bedömning som ligger till grund för att bestämma om, och i så fall hur, föroreningar i sedimenten i den så kallade ”inre dammen” och Dustusviken ska åtgärdas.

Förorenat markområde

Redan i den så kallade Huvudstudien år 2017 konstaterade länsstyrelsen att det krävs efterbehandlingsåtgärder av det dioxinförorenade markområdet. I syfte att ta fram ett mer detaljerat åtgärdsinriktat underlag, har SGU svarat för åtgärdsförberedande undersökningar och utredningar och baserat på dessa även gjort en riskvärdering. De dioxinföroreningar som finns i undersökningsområdets jordlager innebär både kort- och långsiktiga hälsorisker.

Pågående marksaneringsentreprenad bedöms omfatta cirka 20 000 ton förorenad jord. Större delen av jordmassorna omhändertas i Skara, och en mindre mängd jord med mycket höga halter dioxin kommer att transporteras till Tyskland för behandling.

Förorenat sedimentområde i sjön Sommen

I Huvudstudien bedömdes dioxin vara den primära föroreningen i sedimenten. Sedimenten är koncentrerade till Dustusviken samt den så kallade ”inre dammen”, som ligger i direkt anslutning till det före detta verksamhetsområdet.

SGU har gjort utredningar för att förbättra kunskapen om de påträffade föroreningarna i sedimenten utgör en risk som behöver åtgärdas.

Uppdraget har lett fram till följande slutsatser:

 • De höga koncentrationerna av dioxin i sedimenten i Dustusviken och dammen kan utgöra en hälsofara för människor genom direkt hudkontakt med sedimenten samt genom oralt intag av detsamma.
 • Att bada i vattnet i viken utan att vidröra sedimenten utgör utifrån resultat från provtagningarna ingen hälsofarlig risk med anledning av dioxinföroreningen.
 • Det är oklart om det akvatiska livet i Sommen är påverkat av dioxinföroreningen. Möjligen kan det vara riskfyllt för fiskar som letar föda i sedimenten.
 • De mest lätteroderade sedimenten har antagligen redan eroderat och det är de som lett till de något förhöjda halterna på botten i den djupaste delen av sjön. Det sediment som ligger i Dustusviken idag har tydliga sågspånsrester, och har därför förmodligen legat där sedan sågen lades ner på 50-talet.
 • Om ingen åtgärd görs är det sannolikt att de dioxinförorenade sedimenten kommer ligga kvar i dammen och Dustusviken under lång tid framöver. Bedömningen är att endast små mängder av föroreningarna sprider sig till övriga delar av sjön.

SGU avser att under hösten 2020 upprätta en så kallad åtgärdsutredning, som beskriver vilka åtgärder som kan göras för att komma till rätta med de risker som den genomförda utredning pekar på. I arbetet ingår även att göra en kostnadsuppskattning för eventuella åtgärder.

 

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

 • Klas Arnerdal

  Telefon: 08-54521520
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post