Mellan 1967 och 1978 bedrev staten, i form av Förenade Fabriksverken (FFV), tvätteriverksamhet (både vatten- och kemtvätt) på fastigheten Långsele 2:105 i Långsele, Sollefteå kommun. Därefter ansvarade Landstinget i Västernorrland (LVN) för verksamheten fram till 1998. Landstinget i Västernorrland och staten (SGU) delar därför på saneringsansvaret.

Utredningar har visat på höga halter av tvättkemikalien perkloretylen (PCE) och dess nedbrytningsprodukter i både mark och grundvatten i direkt anslutning till tvätteribyggnaden. Spridning av föroreningen har i huvudsak skett i nordvästlig riktning, med grundvattenströmningen. Spridning av föroreningen bedöms i huvudsak ha skett som fri fas på bergöverytan och i löst form i grundvattnet. Viss risk finns för att PCE kan komma att överskrida lågriskkoncentrationer i inomhusluft i tvätteribyggnaden. Risken för nedströms liggande bostäder bedöms vara liten.

Utredning av föroreningssituationen vid tvätteriet påbörjades redan 2007. En så kallad huvudstudie inklusive riskbedömning för objektet slutredovisades 2013. Ett antal olika åtgärdsalternativ har diskuterats och bearbetats tidigare, bland annat urschaktning, termisk behandling, kemisk och biologisk nedbrytning av föroreningen på plats (”in situ”). Nedan finns rapporten från huvudstudien av området:

Huvudstudie Långselevätten, Kemakta 2013 (nytt fönster)

Under hösten 2017 har åtgärdsförberedande arbeten påbörjats med inriktning på åtgärdsalternativet biologisk nedbrytning (reduktiv deklorering) av PCE-föroreningen direkt i marken och grundvatten utan att gräva (in situ). Arbetena omfattar dels avgränsning av föroreningen under den västra delen av tvätteribyggnaden genom kompletterande borrningar och provtagning, dels ett pilotförsök avseende biologisk nedbrytning in situ.