Mark och grundvatten har varit kraftigt förorenade av främst kreosot och arsenik och SGU har nyligen slutfört saneringsarbetet vid de två ovannämnda verksamhetsområdena. Till följd av direkta utsläpp av kreosot från impregneringsverksamheten samt spridning från den förorenade marken via grund- och dikesvatten har även sedimenten i den intilliggande sjön, Tisaren, samt i den närliggande Estaboån blivit kraftigt förorenade. SGU har under 2017 genomfört kompletterande sedimentprovtagning i Tisaren, Estaboån och Åsasjön och förorening av framförallt PAH och arsenik har konstaterats. Förorenade sediment har påträffats i störst omfattning i anslutning till verksamheternas utsläppspunkter vid den s.k. Invallningen i Tisaren (Åsbro gamla impregneringsanläggning) och vid Åsasjöns utlopp i Estaboån (Åsbro nya impregneringsanläggning).

Tisaren ingår i ett vattenskyddsområde och utgör en dricksvattentäkt för Kumla och Hallsbergs kommuner. Vattennivån i Tisaren har under de senaste två åren varit låg på grund av torka, men har även hållits medvetet avsänkt för att underlätta det tidigare saneringsarbetet på land. Detta har medfört att delar av de förorenade sedimenten varit synliga ovanför vattenytan.

Inom ramen för det kommande saneringsprojektet i Åsbro planerar SGU att avlägsna förorenade sediment i västra delen av Tisaren och i Estaboån. Sanering kommer huvudsakligen att ske genom schaktsanering och muddring. Muddermassorna kommer att läggas upp i södra delen av det tidigare verksamhetsområdet för Åsbro nya impregneringsanläggning för avvattning i geotuber innan de borttransporteras till en godkänd mottagare. För att genomföra åtgärderna krävs tillstånd enligt miljöbalken och SGU håller nu på att avsluta arbetet med att ta fram en ansökan för detta.

Samrådsunderlag

Åsbro samrådsunderlag, december 2017 (nytt fönster)
Bilaga 1a. Översiktskarta (nytt fönster)
Bilaga 1b. Översiktsplan saneringsåtgärd (nytt fönster)
Bilaga 2. Fastighetskarta (nytt fönster)
Bilaga 3a. Översiktsplan (nytt fönster)
Bilaga 3b. Grönstrukturplan (nytt fönster)
Bilaga 4. Natur- och kulturmiljö (nytt fönster)

Informationsbrev

Nyhetsbrev 5, juni 2017 (nytt fönster)
Nyhetsbrev 4, mars 2017 (nytt fönster)
Nyhetsbrev 3, oktober 2016 (nytt fönster)
Nyhetsbrev 2, mars 2016 (nytt fönster)
Nyhetsbrev 1, maj 2015 (nytt fönster)

Genomförda undersökningar

Fiskundersökning Tisaren, 2017-02-20 (nytt fönster)