För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Åsbro impregnering

Foto: Tobias Berglin, SGU.

Åsbro impregnering

I Åsbro har impregneringsverksamhet bedrivits från 1905 till 2012, först av SJ och Televerket och från 1932 av Vattenfallsverket. Impregneringsverksamheten bedrevs på två verksamhetsplatser: ”Åsbro gamla impregneringsanläggning”, som användes fram till 1952, och ”Åsbro nya impregneringsanläggning”, som var i drift under perioden 1952–2012. Inom dessa områden impregnerades stolpar med kreosotolja (som innehåller polycykliska aromatiska kolväten, PAH) samt kopparvitriol och arseniksalt.

Undersökningar som gjorts visar på kraftigt förhöjda halter av PAH och arsenik i mark, grundvatten och sediment i anslutande vattendrag. SGU har under 2017 slutfört marksaneringsarbetet vid de två ovannämnda verksamhetsområdena och nu pågår förberedelser för att sanera de förorenade sedimenten.

Till följd av direkta utsläpp av kreosot från impregneringsverksamheten samt spridning från den förorenade marken via grund- och dikesvatten har  sedimenten i den intilliggande sjön, Tisaren, samt i den närliggande Estaboån blivit kraftigt förorenade. SGU har under 2017 genomfört kompletterande sedimentprovtagning i Tisaren, Estaboån och Åsasjön och förorening av framförallt PAH och arsenik har konstaterats. Förorenade sediment har påträffats i störst omfattning i anslutning till verksamheternas utsläppspunkter vid den s.k. Invallningen i Tisaren (Åsbro gamla impregneringsanläggning) och vid Åsasjöns utlopp i Estaboån (Åsbro nya impregneringsanläggning). Kring Invallningen, som anlagts i ett spridningsbegränsande syfte i övergångszonen mellan den äldre impregneringsplatsen och sjöns västra del, uppskattas mängden PAH och arsenik till totalt ca 35 ton respektive 25 ton.

Tisaren ingår i ett vattenskyddsområde och utgör en dricksvattentäkt för Kumla och Hallsbergs kommuner. Vattennivån i Tisaren har under några år varit låg på grund av torka, men har även hållits medvetet avsänkt för att underlätta det tidigare saneringsarbetet på land. Detta har medfört att delar av de förorenade sedimenten varit synliga ovanför vattenytan.

Inom ramen för det kommande saneringsprojektet i Åsbro planerar SGU att avlägsna förorenade sediment i västra delen av Tisaren och i Estaboån samt förorenade massor i Invallningen. Sanering kommer huvudsakligen att ske genom schaktsanering och muddring. Muddermassorna kommer att läggas upp i södra delen av det tidigare verksamhetsområdet för Åsbro nya impregneringsanläggning för avvattning i geotuber innan de borttransporteras till en godkänd mottagare. Arsenik- och PAH-mängderna förväntas att med förslagna åtgärdsmetoder reduceras med 99 respektive 80–90 procent. För att genomföra åtgärderna krävs tillstånd enligt miljöbalken och SGU har nyligen skickat in en ansökan till mark- och miljödomstolen. Åtgärderna kommer att startas tidigast 2020.

Tillståndsansökan

Åsbro tillståndsansökan, juni 2019 (nytt fönster)
Bilaga 1a. Övergripande situationsplan (nytt fönster)
Bilaga 1b. Estaboån situationsplan (nytt fönster)
Bilaga 1c. Tisaren situationsplan (nytt fönster)
Bilaga 2. Teknisk beskrivning (nytt fönster)
Bilaga 3. MKB inkl. bilagorna 3a-3c (nytt fönster)
Bilaga 4. Samrådsredogörelse (nytt fönster)
Bilaga 4a. (nytt fönster)
Bilaga 4b. (nytt fönster)
Bilaga 4c. (nytt fönster)
Bilaga 4d. (nytt fönster)
Bilaga 4e. (nytt fönster)
Bilaga 4f. (nytt fönster)
Bilaga 4g. (nytt fönster)
Bilaga 5. Fixpunkter (nytt fönster)
Bilaga 6. Rådighetsavtal (nytt fönster)
Bilaga 7. Sakägarförteckning (nytt fönster)

Samrådsunderlag

Åsbro samrådsunderlag, december 2017 (nytt fönster)
Bilaga 1a. Översiktskarta (nytt fönster)
Bilaga 1b. Översiktsplan saneringsåtgärd (nytt fönster)
Bilaga 2. Fastighetskarta (nytt fönster)
Bilaga 3a. Översiktsplan (nytt fönster)
Bilaga 3b. Grönstrukturplan (nytt fönster)
Bilaga 4. Natur- och kulturmiljö (nytt fönster)

Infoblad

Infoblad, mars 2019 (nytt fönster) 
Infoblad, mars 2020 (nytt fönster)

Informationsbrev

Nyhetsbrev 5, juni 2017 (nytt fönster)
Nyhetsbrev 4, mars 2017 (nytt fönster)
Nyhetsbrev 3, oktober 2016 (nytt fönster)
Nyhetsbrev 2, mars 2016 (nytt fönster)
Nyhetsbrev 1, maj 2015 (nytt fönster)

Genomförda undersökningar

Fiskundersökning Tisaren, 2017-02-20 (nytt fönster)

Senast granskad: 2019-07-04

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Helena Andersson

  Telefon: 018-179060018-179060
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post

 • Tobias Berglin

  Telefon: 08-5452152808-54521528
  Ort: Malå
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post