Verksamheten startades av SJ och Televerket, togs över av Statens Vattenfallsverk 1932 och bolagiserades 1990. Därefter har en rad bolag bedrivit verksamhet på platsen fram till sommaren 2012. I området har stolpar impregnerats med kreosotolja (innehåller PAH) samt kopparvitriol och arseniksalt. Detta har lett till att mark och grundvatten i området idag blivit kraftigt förorenade av framför allt arsenik och kreosot. Till följd av direkta utsläpp av kreosot från verksamheten samt spridning från den förorenade jorden med grund- och dikesvatten har även sedimenten i den intilliggande sjön, Tisaren, blivit kraftigt förorenade.

Riskbedömningen visar sammantaget att det i delar av området finns mycket höga halter av arsenik och PAH som kan medföra en hälsorisk vid exponering. Skyltar finns idag uppsatta för att varna allmänheten. I nära anslutning till landområdet finns även en skyddsvärd grundvattenförekomst.

Höga halter av PAH och även kreosot i fri fas i Tisarens sediment kan medföra hälsorisker och vid undersökningar av sedimenten har bottenfaunan konstaterats vara påverkad.

Åtgärder krävs för att minska de risker som idag finns med anledning av den ovan beskrivna föroreningssituationen i jord och sediment. Under hösten 2014 och våren 2015 påbörjades de första delåtgärderna på det sex hektar stora östra upplagsområdet.

Under 2016 pågår åtgärder som innebär att:

  • Förorenad jord schaktas och transporteras till Ekokem i Kumla
  • Området återfylls med rena massor
  • Förorenat vatten som uppstår i samband med åtgärderna hanteras och omhändertas

Åtgärderna under 2016 kommer i första hand att omfatta det gamla impregneringsområdet och på det nya området närmast själva impregneringsverket. Ytterligare åtgärder kan bli aktuella vid mindre delområden om det finns utrymme inom SGUs budget för 2016.

I och med att vattennivån i Tisaren är så låg har de förorenade bottensedimenten i sjön hamnat ovanför vattenytan. De förorenade sedimenten som nu syns inne i viken vid den gamla impregneringen har legat där sedan verksamheten lades ner 1952. I det åtgärdsarbete som nu pågår ingår också att titta på behovet av att genomföra åtgärder av sedimenten på lång sikt. Det arbete som just nu pågår vid piren är åtgärder för att hindra att kreosot sprids längre ut i Tisaren, vilket är:

  • Dubbla länsar finns utlagda i vattnet för att hindra att oljehinnan sprids längre ut
  • Besök görs på platsen varje vardag för att kontrollera att länsar fungerar som det är tänkt
  • Toppsugning av oljehinnan görs vid behov för att rena vattnet 


Informationsbrev:

Nyhetsbrev 4, mars 2017 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 3, oktober 2016 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 2, mars 2016 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, maj 2015 (nytt fönster)

Genomförda undersökningar:

Fiskundersökning Tisaren, 2017-02-20 (nytt fönster)