Kvicksilverföroreningen i sedimenten har kommit till sjön via avloppsvatten, bland annat från kommunens reningsverk som avvecklades 1967. Kvicksilvret släpptes ut i det kommunala avloppsvattnet från LKABs laboratorium och i mindre mängder från Folktandvården i Kiruna.

Att åtgärda sedimenten i Ala Lombolo försvåras av att det finns oexploderad ammunition på botten av sjön. I sjön dumpade Försvarsmakten instabil ammunition i mitten av 50-talet. För att underlätta för framtida efterbehandlingsåtgärder bärgade och oskadliggjorde Försvarsmakten 173 lådor med kemiskt instabil ammunition under 2013 och 2014. Alla rester av ammunition avlägsnades dock inte vid denna åtgärd vilket innebär att planeringen och genomförandet av en åtgärd i sjön tar hänsyn till att oexploderad ammunition finns kvar på botten av sjön.

Projektet leds av en styrgrupp med representanter från LKAB, Kiruna kommun, Länsstyrelsen och SGU. Projektering och förberedelser inför pilotprojektet har slutförts och SGU har ansökt om och beviljats det tillstånd som enligt miljöbalken krävs för muddring och avvattning av muddrande sediment.

Mer information om projektet publiceras löpande.