Energiinnehållet i torrsubstansen i landets torvresurser beräknas till omkring 57 000 TWh. Endast en mindre del av denna bruttoresurs är av tekniska, ekonomiska och naturskyddsskäl utvinningsbar. I en inventering bedömdes 340 000 hektar som utvinningsbart, vilket motsvarar cirka 3 800 TWh. Av miljö- och klimatskäl styrs numera torvutvinningen mot dikade torvmarker. Dessa är dels dikad skogs- och jordbruksmark och dels äldre, nu nedlagda täkter där det fortfarande finns kvar torv. 

Energitorv omfattas av kravet på utsläppsrätter, men är vid elproduktion berättigad till elcertifikat. Elcertifikat ges till el som är producerad med förnybar teknik och för en viss andel av använd el ska det finnas certifikat.

Läs mer om torvbruk