Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster. 

Årets publikationer i GeoLagret. 

December

Erfarenheter från spårämnesanalyser för grundvattendatering i Skåne SGU-rapport 2015:37

Broschyr "Jord, berg, havsbotten, grundvatten"

Resultat och effekter av SGUs interna och externa forskning

Havsbaserad olje- och gasverksamhet i anslutning till svensk kontinentalsockel år 2015 

Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus SGU-rapport 2015:35

Strålning från bergmaterial SGU-rapport 2015:34

Regeringsuppdrag Resultat och effekter av SGUs interna och externa forskning SGU-rapport 2015:36

Erfarenheter från spårämnesanalyser för grundvattendatering i Skåne, SGU-rapport 2015:37

Barents Age and chemical character of the Perthite monzonite suite in south-western Norrbotten, northern Sweden SGU-rapport 2015:38

Regeringsrapport Resurseffektivisering och minskade transporter- förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas SGU-rapport 2015:39

Regeringsuppdrag Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt, SGU-rapport 2015:40

Past shore-level and sea-level displacements Rapporter och meddelanden 137

Grundvattendagarna 2015 Göteborg, 13–14 oktober Rapporter och meddelanden 138

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, del 1

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, del 2

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, del 3

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, karta

C 838 Plains, steps, hilly relief and valleys in northern Sweden - review, interpretations and implications for conclusions on Phanerozoic tectonics

K 274 Jordartskartan 23I Malå

K 274 Beskrivning till Jordartskartan 23I Malå

K 464 Jordartskartan 24I Storavan

K 464 Beskrivning till Jordartskartan 24I Storavan

K 509:1 Maringeologiska kartan Djupa rännan - Lysekil

K 509:2 Maringeologiska kartan Djupa rännan - Lysekil

K 510 Beskrivning till maringeologiska kartan Kriegers flak - Ystad

K 510:1 Maringeologiska kartan 1 Kriegers flak - Ystad

K 510:1 Maringeologiska kartan 2 Kriegers flak - Ystad

K 511 Beskrivning till maringeologiska kartan Väderöarna - Strömstad

K 511 Maringeologiska kartan 1 Väderöarna - Strömstad

K 511 Maringeologiska kartan 2 Väderöarna - Strömstad

K 513 Jordartskartan 13H Gävle NV

K 514 Jordartskartan 13H Gävle NO

K 515 Jordartskartan 13H Gävle SVV och SO

K 516 Jordartskartan 13H Gävle SO

K 513-516 Beskrivning till Jordartskartorna 13H Gävle

November

K 529 Grundvattenmagasinet Åsumsfältet

K 528 Grundvattenmagasinet Yggersryd

K 527 Grundvattenmagasinet Visjön

K 526 Grundvattenmagasinet Transjö

K 525 Grundvattenmagasinen Skruv norra och Skruv södra

K 524 Grundvattenmagasinet Normlösa

K 523 Grundvattenmagasinen Lilla Ljuna, Tibbeshöga och Sjögarp

K 522 Grundvattenmagasinet Hultan

K 521 Grundvattenmagasinet Nolåns dalgång

K 520 Grundvattenmagasinet Lökene

K 519 Grundvattenmagasinet Fryksta

K 518 Grundvattenmagasinet Öxnevalla

K 517 Grundvattenmagasinet Örby

Oktober

Tätande jordlager - en kunskapssammanställning SGU-rapport 2015:32

K 512 Jordartskartan 22I

September

Grus, sand och krossberg 2014 Periodiska publikationer 2015:2

Utveckling i samarbete - Kartläggning av länder där utbytet inom gruv- och mineralområdet bör fördjupas SGU-rapport 2015:33

SGU-rapport 2015:31, Grundvatten i kristallin berggrund, en pilotstudie baserad på SGUs data 

K 508 Markgeokemiska kartan Markgeokemi i västra Svealand, tätortsgeokemi i Karlstad

Barents Meta-volcanosedimentary rocks in the Nautanen area, Norrbotten: preliminary lithological and deformation characteristics SGU-rapport 2015:30

Augusti

K 507 Jordartskartan 20I Björna SV

Barents Geological and geophysical field work in the Käymäjärvi-Ristimella key area SGU-rapport 2015:29

Juli

Bergverksstatistik 2014, Periodiska publikationer 2015:1

Barents, Berggrundsgeologisk undersökning, 26J Jokkmokk SO, 27J Porjus SO, SGU-rapport 2015:28

Juni

Mineraljakten 2014 SGU-rapport 2015:27

K 468 Grundvattenmagasinet Nissans dalgång

K 492 Grundvattenmagasinet Råda ås

K 494 Grundvattenmagasinet Strängsered

K 495 Grundvattenmagasinet Fristad

K 496 Grundvattenmagasinet Hallalycke

K 497 Grundvattenmagasinet Göjeholm

K 498 Grundvattenmagasinet Sexdrega

K 499 Grundvattenmagasinet Sköllunga

K 500 Grundvattenmagasinet Varnum

K 501 Grundvattenmagasinet Pölen - Lagnebrunna

K 502 Grundvattenmagasinet Ravelsryd

K 503 Grundvattenmagasinet Storegården

K 504 Grundvattenmagasinet Strålsnäs

K 505 Grundvattenmagasinet Uppsjön - Sandsjön

K 506 Grundvattenmagasinet Vingåkersåsen - Lyttersta

Sulfidjordar och sura sulfatjordar i Västerbotten och Norrbotten SGU-rapport 2015:26

Lägesrapport: Skogsbranden i Västmanland - miljöövervakning av grundvatten SGU-rapport 2015:25

Geoenergi: Geologisk information användbar för bedömning och design av geoeneregianläggningar - en översikt SGU-rapport 2015:24

SGU-rapport 2015:20, Grundvattennivåns tidsmässiga variationer i morän och jämförelser
med klimatscenarier

SGU-rapport 2015:19, Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier