Alla publikationer finns och är sökbara i GeoLagret. Vissa finns att ladda ned som pdf-filer, för andra behöver du kontakta kundtjänst.

Nypublicerat från SGU

För dig som vill hålla dig uppdaterad finns här en lista med de senaste månadernas produktion.

Till sidan Nypublicerat.

Utsnitt från en karta.Kartor och beskrivningar

För att åskådliggöra delar av vår insamlade information över Sveriges geologi tar vi fram tryckta och digitala kartor. För vissa områden finns också mer omfattande beskrivningar som kompletterar kartbilden.

Serie K

Från 2005 samlas utgivningen av våra kartor och beskrivningar inom olika ämnesområden i serie K. Vanliga skalor i serien är 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:250 000 och 1:1 miljon, med separat beskrivning eller beskrivning på kartan.

Öppna en lista med allt som är publicerat i serie K i GeoLagret (nytt fönster).

Här kan du läsa om tidigare kartserier och vad de omfattar.

Cover of Rapporter & Meddelanden 125. Rapporter från SGU

SGU har två rapportserier, SGU-rapport samt Rapporter och meddelanden. De har för det mesta skrivits på svenska men även rapporter på engelska förekommer. "Rapporter och meddelanden" finns som tryckt produkt, vissa kartor och analysdata finns även som databaser.

Serie SGU-rapporter

SGU-rapporter är rapporter som tagits fram i samband med externa uppdrag, interna forsknings- och utvecklingsprojekt, utvärderingar, seminarieprogram och liknande.

Öppna en lista med allt som är publicerat i serien SGU-Rapporter i GeoLagret (nytt fönster).

Serie Regeringsrapporter

Regeringsrapporter är rapporter som rapporterar om de uppdrag SGU har blivit tilldelade av Regeringen. Serien är relativt ny, tillkom 2017. Regeringsrapporter skrivna före 2017 återfinns framförallt i serie SGU-rapporter.

På sidan Avslutade regeringsuppdrag kan du läsa om några av de uppdrag SGU har fått genom åren.

Serie Rapporter och meddelanden

Serien "Rapporter och meddelanden" innehåller i första hand rapporter från inventeringar, sammanställningar över karteringsarbeten och liknande.

Öppna en lista med allt som är publicerat i serien Rapporter och meddelanden i GeoLagret (nytt fönster).

Omslag till periodisk publikation.Serie Periodiska publikationer

SGU publicerar statistik över brytningen av malm och mineral i Sverige, analyser över den svenska och internationella mineralmarknaden, rapporter om produktionen av ballast samt utredningar relaterade till mineralmarknaden.

Statistiken publiceras i serien "Periodiska publikationer". Serien består av följande tre publikationer; Bergverksstatistik, Grus, sand och krossberg samt Mineralmarknaden.

I SGUs publikation Bergverksstatistik finns, förutom detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion, även statistik över produktionen av energitorv, natursten och industriella mineral, en sammanställning över de mineralfyndigheter som klassats som riksintresse enligt miljöbalken samt uppgifter om ansökta och beviljade gruv- och mineralrättigheter.

Öppna en lista med alla publicerade Bergverksstatistik i GeoLagret (nytt fönster).

SGUs publikation Grus, sand och krossberg innehåller samlad statistik över landets leveranser av naturgrus, morän och krossat bergmaterial.

Öppna en lista med alla publicerade Grus, sand och krossberg i GeoLagret (nytt fönster).

SGUs publikation Mineralmarknaden ges ut tre gånger per år. Mineralmarknaden ger en översikt över bland annat hur utbud, efterfrågan och prisutveckling ser ut globalt för vissa basmetaller, ädelmetaller, järn och stål. Även de svenska aspekterna belyses. I varje nummer redovisas också ett särskilt tema.

Omslag till publikation C837.Serie C – Research papers

Serie C påbörjades 1868 och innehåller i första hand vetenskapliga uppsatser om olika geologiska företeelser, ibland åtföljda av separata kartor. 

Seriens språk är idag engelska men äldre publikationer i serien har publicerats på svenska, franska och tyska. Publikationerna i serien finns endast som  tryckt produkt.