Grundvatten­övervakning, nivådata

Grundvattenövervakning, nivådata innehåller information från platser där grundvattennivån mäts sedan slutet av 1960-talet. Informationen kan användas för att studera de tidsmässiga variationerna i grundvattnets mängd och beskaffenhet i förhållande till topografin och klimatet. Den kan också användas för referensändamål, för att göra prognoser och resursberäkningar, och för miljöövervakning.

För närvarande mäts grundvattennivåerna inom ett 70-tal områden i sammanlagt cirka 300 observationsrör. Mätningar utförs manuellt 1–2 gånger per månad eller automatiskt 2–4 gånger per dygn. Syftet med grundvattennätet är att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster.

När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna. I graferna redovisas uppmätta grundvattennivåer tillsammans med lägsta och högsta nivå samt medelnivån.

Öppna data

Du kan ladda hemma grundvattennivåer som öppna data; stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län, mätningar gjorda i ett visst län och mätningar som är gjorda vid en viss station.

Data levereras under licensform CC4.0.

Läs mer om hur du gör och hur du även kan få automatiska uppdateringar om förändringar i data:  Ladda ned data - grundvattennivåer, tidsserier