Inom miljöövervakningens programområde "Kust och hav" som bland annat ska ge underlag för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen är det framför allt fyra mål som särskilt berör havsmiljön: "Hav i balans samt ”levande kust och skärgård", "Ingen övergödning", "Ett rikt växt- och djurliv" och "Giftfri miljö". Under programområdet ”Kust och hav” finns ett flertal delprogram. Ett av dessa - det nationella delprogrammet ”Metaller och organiska miljögifter i sediment”, utförs av SGU på uppdrag av Naturvårdsverket.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (pdf i nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadresser. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på antingen stationens ID eller län (se lista på länskoder i faktaruta "Tabell över länskoder"). Leveransformat kan anges som csv eller json.

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/stationer/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/station/{stationsid}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar för nationella miljöövervakningen

Ladda ned alla stationer och mätningar i den nationella miljöövervakningen (csv, nytt fönster)

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner uppgifter om alla stationer i Uppsala län i JSON-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/stationer/03?format=json

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla mätningar för Uppsala län i CSV-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/lan/03?format=csv

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla mätningar för station 10012_1 i JSON-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/station/10012_1?format=json

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)

Mer information om miljöövervakning

Miljöövervakning och datavärdskap sediment