Inom miljöövervakningens programområde "Kust och hav" som bland annat ska ge underlag för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen är det framför allt fyra mål som särskilt berör havsmiljön: "Hav i balans samt ”levande kust och skärgård", "Ingen övergödning", "Ett rikt växt- och djurliv" och "Giftfri miljö". Under programområdet ”Kust och hav” finns ett flertal delprogram. Ett av dessa - det nationella delprogrammet ”Metaller och organiska miljögifter i sediment”, utförs av SGU på uppdrag av Naturvårdsverket.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (pdf i nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på län (se lista på länskoder i faktaruta "Tabell över länskoder") och leveransformat (csv eller json).

http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Ladda ned alla stationer och mätningar i den nationella miljöövervakningen (csv, nytt fönster)

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)

Mer information om miljöövervakning

Miljöövervakning och datavärdskap sediment