En annan målsättning är att harmonisera definitioner och metoder mellan Sverige och Finland. Till exempel definitionerna av livsmiljöer och naturvärden som inte finns tillräckligt beskrivna och harmoniserade för Bottenviken. På så sätt stärks arbetet med en ekosystembaserad havsplanering samt övervakning och åtgärder för att bevara och förbättra naturvärden och ekosystemfunktioner. Projektet gynnar kommande generationer eftersom det syftar till ett hållbart hav med fungerande ekosystemtjänster och förutsättningar för blå tillväxt.

SGUs roll i projektet är att kartlägga havsbotten på den svenska sidan och ta fram underlag om havsbottens beskaffenhet, vilket är en extra utmaning eftersom stora delar av Bottenviken utgörs av mycket grunda bottnar. 

SEAmBoth är ett samarbete mellan SGU och Länsstyrelsen i Norrbotten på svensk sida samt Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, GTK samt Närings-, Trafik-, och Miljö-centralerna i Lappland och Norra Österbotten på finska sidan.

Projektet finansieras av EU via Interreg Nord och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Havs- och vattenmyndigheten.    

Interreg Nords logotyp