För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Samarbeten-old

I enlighet med SGUs verksamhetsstrategi så är det en självklarhet för oss att ingå i nationella och internationella forsknings- och innovationsprojekt, program och plattformar, eftersom vår kunskap är ett viktigt bidrag till forskning som stödjer våra strategiska mål. För att nå våra strategiska mål krävs att SGU samverkar med viktiga aktörer både nationellt samt internationellt.

Nationella samarbeten

Geodatasamverkan

Geodatasamverkan underlättar tillgången till geodata och innebär att myndigheter, kommuner och andra organisationer får tillgång till ett samlat utbud av geodata. Det är Lantmäteriet som ansvarar för samordningen av geodata och som tillsammans med SGU och andra myndigheter samt kommuner, länsstyrelser och organisationer utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata. Samverkan styrs av ett avtal som reglerar villkor för att tillhandahålla och använda geodata. Avtalet reglerar även organisation, styrning och ansvarsfördelning.

Den nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt med öppna och användbara offentliga geodata som är fritt tillgängliga för hela samhället lägger grunden för ett robust och hållbart Sverige. Strategin lyfter viktiga områden och talar om vad som ska prioriteras. Strategin har tagits fram av Lantmäteriet  tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. 

Läs mer om geodatasamverkan (nytt fönster)

Läs mer om den nationella geodatastrategin (nytt fönster)  

Naturnära jobb

SGU har tillsammans med Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna fått ett regeringsuppdrag att under 2020–2022 skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som står en bit bort från arbetsmarknaden. Målet med satsningen är att de som anställs ska få erfarenhet av arbetslivet och kunskap inom de områden som efterfrågas, och därefter anställning, företrädesvis inom de gröna näringarna.

På uppdrag av SGU kommer Skogsstyrelsen att leda miljövårdande insatser med att koordinatbestämma, kapa och försluta sådana borrör som efterlämnades från den tiden då staten prospekterade, vilket upphörde 1992. Att kapa rören minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet. Att säkra positionsbestämningen av rören ökar värdet hos det material i form av borrkärnor, kartor och rapporter som finns bevarat vid SGUs verksamhet i Malå.

SGU har också som en del av satsningen Naturnära jobb tagit fram ett antal platser där det enligt SGUs och Riksantikvarieämbetets (RAÄ) databaser finns uppgifter om grundvattenkällor. Källorna ska nu inventeras i fält av de personer som deltar i satsningen. Det praktiska arbetet koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen. Genom inventeringen kommer SGUs databaser att kunna uppdateras. Det ger en större noggrannhet för källornas lägen och mer aktuella uppgifter på hur stort vattenflödet är från källorna.

SGU kommer också att arbeta med att uppdatera jobbsajten Geopraktisk. Geopraktisk är en digital guide till jobb som relaterar till geologi. Där kan man bland annat göra ett självtest för att se om man passar för jobb inom borrning eller gruvnäring.

Upptäck Geopraktisk (nytt fönster)

Ostlänken - järnvägsprojekt mellan Linköping och Stockholm

Projektet Ostlänken innebär startskottet för utbyggnaden av nya stambanor i Sverige. Projektet skall resultera i ny järnväg längs en sträcka av 16 mil mellan Linköping och Stockholm. SGUs roll är att kartera berggrunden och undersöka dess kvalitet.

Representant från SGU: Thomas Eliasson

Läs mer om projektet Ostlänken på SGUs webbplats

Läs mer om projektet Ostlänken på Trafikverkets webbplats

Internationella samarbeten

SGU är en myndighet som besitter bred och unik kunskap som är av betydelse för samhället. Enligt SGUs instruktion ska SGU i den omfattning som bedöms lämplig utifrån mål och uppgifter i övrigt, medverka i internationellt samarbete och internationella utvecklingsprojekt. SGUs internationella samverkan utgörs i dag till största del av europeiska och nordiska samarbeten.

BASRECCS

Nätverk för CCS experter inom Östersjöregionen med syfte att främja samarbete och FoU kring möjligheter för CCS och CCUS i Östersjöregionen.

Nätverket inkluderar Baltic Carbon Forum som är en årlig konferens där representanter från akademi, industri, stat och NGO:s inom Östersjöregionen träffas för presentation och diskussion av senaste studier och undersökningar, samarbetsmöjligheter samt utvecklingen av CCS och CCUS inom regionen.

Representant från SGU: Gry Møl Mortensen

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

Common Implementation Strategy - Working Group Groundwater, (CIS- WG GW)

SGU representerar Sverige i EU-kommissionens arbetsgrupp WG Groundwater som arbetar med genomförandet av ramdirektivet för vatten och grundvattendirektivet. Gruppens mandat omfattar t.ex. framtagande av vägledningsdokument och utbyte av best practise av direktivsgenomförande mellan medlemsländer.

Representant från SGU: Jenny McCarthy

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

COST-Sub Urban

"European Cooperation in Science and Technology – Sub Urban" syftar till att skapa möjligheter för att använda mark och grundvatten i urbana miljöer på ett hållbart sätt. 

Läs mer om COST-Sub Urban på projektets webbplats (nytt fönster)

EIT RawMaterials

Ett initiativ inom ramen för European Institute of Innovation and Technology (EIT). Plattformen omfattar drygt 120 parter från 22 europeiska länder. Syftet är att stärka konkurrenskraften i Europa, samt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen samt främja och förstärka samarbetet mellan företag, utbildningsinstitutioner, myndigheter och forskningsorganisationer. Satsningen ska också skapa gynnsamma miljöer för kreativt tänkande, för att möjliggöra att innovation och entreprenörskap utvecklas i Europa och blir världsledande. SGU är associerad partner till plattformen och tillhör noden Northern Innovation Hub / Core Location Centre. SGU deltar i ett antal innovations-, nätverk- och utbildningsprojekt som är delfinansierade av EIT RawMaterials.

Representanter i styrgruppen för Northern Core Location Centre

Ordinarie: Kaj Lax

Ersättare: Therese Bejgarn, Lena Persson

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

EMODnet Geology

Projektet "European Marine Observation Data Network" har som syfte att harmonisera maringeologiska data och göra dem interoperabla. Målet är att publicera olika temakartor, bland annat substratkartor, kartor över havsbottnens geologiska uppbyggnad, förkastningar och kusterosion i skala 1:250 000 från Bottenviken till Svarta Havet. Tillgängliga dataskikt kan hämtas via portalen för EMODnet.    

Läs mer om EMODnet Geology på projektets webbplats (nytt fönster)

ERA-MIN

Inom projektet "Network on the industrial handling of Raw Materials of the European Industry" kartläggs pågående forskning och forskningsfinansiering inom malm- och mineralindustrin för att identifiera forskningsbehov, främja samarbete inom EU samt utlysa gemensamma forskningsprogram. 

Läs mer om ERA-MIN på projektets webbplats(nytt fönster)

European Association for the Conservation of the Geological Heritage (ProGEO)

SGU medverkar aktivt i föreningen som verkar för bevarandet av vårt geologiska arv, d.v.s. värdefulla landskap, platser, bergarter, mineral och fossil.

Representant från SGU: Gunnel Ransed, Sven Lundqvist

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

European Techn. Platform for Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR)

Plattformens främsta intressen ligger huvudsakligen i att säkra tillgången på europeiska mineraltillgångar och stödja prospekteringen, utvecklingen av innovativa och hållbara produktionsteknologier, implementera "best practices", bättre återanvändning och utbyte samt nya produktapplikationer och att skapa europeiskt mervärde genom RTD-baserat teknologi-ledarskap och utbildning. Plattformen är kopplad till EU-kommissionens direktorat för forskning och utveckling. SGU deltar i plattformen sedan 2010.

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

EuroGeoSurveys (EGS)

EuroGeoSurveys (EGS) är en samarbetsorganisation där  37 nationella geologiska undersökningar och vissa regionala undersökningar i Europa är medlemmar. EGS är ett permanent nätverk för de geologiska undersökningarna i Europa och driver frågor av gemensamt intresse. EGS har en gemensam vision om att skapa en gemensam geologisk service för Europa. EU-kommissionen har stött initiativet med en utlysning till stöd för utvecklingen av en geologisk service, med att delfinansiera ett ERA-NET, GeoERA, fram till och med 2021, där vi från och med juli 2018 genomför gemensamma projekt inom områdena mineralresurser, grundvatten och geoenergi. SGU deltar i nio av de 15 projekten.

Inom EGS finns i ett flertal expertgrupper och SGU är mer eller mindre aktivt inom alla. Grupperna består av en eller flera representanter från europeiska geologiska undersökningar som bland annat har till syfte att nätverka och utbyta information, för att därmed skapa grund för samarbeten och samfinansiering i bland annat EUs ramprogram. 

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

Läs mer om EuroGeoSurveys på projektets webbplats (nytt fönster)

EURARE

Det huvudsakliga målet med forskningsprojektet "EURARE" är att öka kunskapen om de sällsynta jordartsmetallerna (rare earth elements, REE) och att minska EUs importberoende av dessa strategiskt viktiga mineral. Mineralen används flitigt i modern teknik och grön teknologi. Sverige har Europas viktigaste fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller men idag förekommer ingen utvinning i Europa. EU är därför idag helt beroende av Kina, som idag står för ungefär 95 procent av alla sällsynta jordartsmetaller i världen. Tanken är att EU ska bygga upp kunskaper och resurser för att resurseffektivt och miljövänligt trygga EUs framtida försörjning av dessa strategiskt viktiga mineral.

Läs mer om EURARE (nytt fönster)

Läs mer om specialmetaller i Mineralmarknaden. Tema: Specialmetaller (pdf, nytt fönster)

Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD)

Ett projekt som pågått sedan 2001 och som syftar till att samla information om Sveriges, Norges, Finlands och nordvästra Rysslands mineralförekomster. Resultat av sammanställningarna redovisas som tryckta kartor, som karttjänster och som nedladdningsbara databaser.Information om var fyndigheten finns, eventuell gruvhistorik, tonnage och gradering med kommentarer om kvaliteten på data, den geologiska miljön och åldern för fyndigheten, malmmineralogi, mineraliseringstyp, bildningsmodell och källhänvisningar till primära data är några av de data som finns i databasen. För närvarande är industrimineral på agendan. Gemensam finansiering mellan de deltagande ländernas geologiska undersökningar. Uppdatering sker årligen.

Representant från SGU: Anders Hallberg, Torbjörn Bergman

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

GEARS

GEARS står för Geologiskt arv i inre Skandinavien. Det är ett svensk-norskt samarbete om geologiska naturvärden som berör gränsområdet Hedmarks fylke i Norge och Dalarna i Sverige. En partner bland andra är Norges geologiska undersökning. Syftet är att tillsammans utveckla sätten att bidra med anpassad information för både besöksnäring, fysisk planering och utbildning.

Läs mer om GEARS på SGUs webbplats

GEMAS

GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing Land Soil) är ett nationsöverskridande samarbetsprojekt mellan de geokemiska expertgrupperna i EuroGeoSurveys (EGS), där SGU ingår, och European Association of Metals (Eurometaux) med 33 deltagande europeiska länder. Huvudsyftet är att fastställa den geokemiska bakgrunden för åkermark och betesmark i Europa.

GEMAS tillhandahåller europeiskt harmonierade geokemiska data av hög kvalitet för brukad åkermark och icke brukad betesmark (icke brukad på åtminstone tio år).

Läs mer om GEMAS på projektets webbplats (nytt fönster)

Ladda ner SGU-rapport 2012:17 med GEMAS-resultat från Sverige, Norge och Finland här:

Geochemical mapping of agricultural soils and grazing land (GEMAS) in Norway, Finland and Sweden – regional report. SGU-rapport 2012:17 (pdf, nytt fönster)

GeoERA

GeoERA är ett ERA-NET (European Research Area Network) som har som syfte att bidra till en optimal användning av underjorden och därmed ett hållbart nyttjande av geoenergi, grundvatten och mineralresurser.

GeoERA finansierar 15 projekt inom tillämpad geovetenskap, varav SGU deltar i nio av projekten, inom områdena mineralresurser, grundvatten, geoenergi och en geoinformationsplattform.

Läs mer om GeoERA på SGUs webbplats

HELCOM expert network on hazardous substances (EN-HZ)

Detta nätverk fungerar som en diskussionsplattform som ger expertråd till HELCOMs arbetsgrupper, till exempel vad gäller miljöövervakning, statusbedömning och att minska inflödet av farliga ämnen till Östersjön.

Representant från SGU: Sarah Josefsson

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

Internationella Havsforskningsrådet (ICES)

Inom det  Internationella Havsforskningsrådet (ICES) deltar SGU i arbetsgrupperna  ”On the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT)”, ”Working Group on Marine Habitat Mapping (WGMHM) och ”Marine sediments in relation to pollution (WGMS)”. Här utformas bland annat riktlinjer för hur sand/grus-utvinning ska ske för minimal miljöpåverkan och hur miljöanalyser på sediment bör utföras (ICES report 2009 & 2012).

Representant från SGU: Anna Apler (ICES), Sarah Josefsson (ICES), Gustav Kågesten (WGMHM)

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

Internationella metallstudiegrupperna

International Lead and Zinc Study Group (ILZSG)

International Nickel Study Group (INSG)

International Copper Study Group (ICSG)

Metallstudiegrupperna sammanställer statistik och genomför studier kring världsmarknadsläget för resp. metall. Grupperna gör prognoser och informerar kring för metallerna relevanta frågor (gruvproduktion, tillgång och efterfrågan, användning, miljö, ekonomi, internationella överenskommelser etc.) Syftet med metallstudiegrupperna är att öka marknadstransparensen för de aktuella metallerna samt att utgöra en mötesplats för regeringar och företag att träffas och diskutera.

Representant från SGU: Peter Åkerhammar

Läs mer om studiegrupperna på SGUs webbplats

International Quaternary Map of Europe IQUAME

IQUAMEs mål är en digital kvartärgeologisk karta över Europa i skala 1:2,5 M. Projektet är en del av CGMW (Commission for Geological Maps of the World) som är en del av IGC (International Geological Congress). Representanter från geologiska undersökningar från de flesta europeiska länder deltar. Christine Asch (BGR) leder verksamheten. Syftet med SGUs deltagande är att svensk kvartärgeologi ska visas på ett bra sätt i den nya kartan. I den gamla analoga versionen från 1994 finns många stora fel.

Representant från SGU: Colby Smith

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

KLIVA

Projektet ”KLIVA – Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring” finansieras inom EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica och pågår mellan 2019 och 2022.

KLIVA är ett samarbete mellan myndigheter och andra aktörer i Sverige och Finland. Samarbetspartners från Sverige är Länsstyrelsen i Västerbottens län, Skogsstyrelsen och Linnéuniversitetet. Från den finska sidan medverkar Åbo akademi, Skogscentralen, SYKE, Närings- trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM) samt Finlands geologiska undersökning (GTK).

Representanter från SGU: Gustav Sohlenius , Marina Becher

Läs mer om KLIVA på SGUs webbplats

LYSTRA

SGU deltar i det svensk-finska projektet "LYSTRA - Upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård". Syftet är att öka förståelsen för världsarvets värden och att få fler besökare utan att äventyra dess hållbara utveckling. Ett högklassigt kunskapsunderlag ska skapas både för att möta naturturismens behov och för att stödja markanvändningsplanering.

Representant från SGU: Kristian Schoning

Läs mer om LYSTRA på SGUs webbplats

Member State Expert Group on Responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold (3TG)

Består av representanter från alla EUs medlemsstater. Sammankallande och ordförande är DG-Trade, en del av EU-kommissionen. Syftet är att ge och samla in information kring implementeringen av EUs konfliktmineralförordning.

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

Minerals4EU

Projektet "Minerals4EU" syftar till att integrera EU-ländernas mineralinformation avseende malmresurser, produktion, handelsflöden och prognoser. Det ska skapas en lättillgänglig kunskapsdatabas för EUs geologiska undersökningar och andra berörda aktörer, till stöd för den offentliga politiken, industrin, samhället och kommunikations- och utbildningsändamål på europeisk och internationell nivå.

Läs mer om Minerals4EU på projektets webbplats (nytt fönster)

MinLand

SGU koordinerar EU-projektet, MinLand. Syftet med MinLand är att skapa bättre förutsättningar för en bra balans i frågor som rör markanvändning för att utvinna metall och mineral på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer om MinLand på SGUs webbplats

Nordisk-baltiskt nätverk för frågor inom dricksvatten och hälsa

Sedan 2012 finns ett nordisk-baltiskt nätverk för frågor inom dricksvatten och hälsa (Nordic/Baltic network for water and health, NWH). Syftet är att verka för säker dricksvattenförsörjning, badvatten, matproduktion och sanitära frågor. Sverige deltar i dag aktivt i nätverket via SGU och Livsmedelsverket (SLV). Huvuddelen av arbetet innebär samverkan kring specifika frågor samt informationsutbyte kopplat till nätverkets målområden. Nordiska ministerrådet finansierar mötena. 

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

NORMAN-nätverket

Ett nätverk för myndigheter, forskningsorganisationer och laboratorier i Europa och Nordamerika och som för SGU är ett stöd till att välja ut nya ämnen som är aktuella för övervakning i grundvatten.

Representant från SGU: Lars Rosenqvist

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

Oslo Paris konventionen (OSPAR)

Mekanism genom vilken femton regeringar, tillsammans med EU, samarbetar för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten. SGU är rådgivande i frågor som rör havsbaserad olje- och gasindustri och koldioxidlagring under havsbotten. SGU deltar aktivt i Sveriges arbete i OSPAR, ett internationellt samarbete för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten.

Representant från SGU: Lovisa Zillén Snowball, Gry Møl Mortensen

Läs mer om OSPAR på SGUs webbplats

Protection of the Arctic marine Environment (PAME)

Är en av sex arbetsgrupper i Arktiska Rådet. SGU är rådgivande inom marina miljö- och offshore frågor.

Representant från SGU: Lovisa Zillén Snowball

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

Raw Materials Supply Group (RMSG) ad hoc working group on Review on critical raw materials

Raw Materials Supply Group består av representanter från EUs medlemsstater som diskuterar och utbyter information rörande hållbar konkurrenskraft som påverkar EUs icke-energi-utvinningsindustri. Ordföranden för gruppen är direktoratet för näringsliv och industri. SGU deltar arbetsgruppen och rapporter utges med jämna mellanrum.

Representant från SGU: Kaj Lax

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

SCREEN

Kritiska råvaror finns i en mångfald av produkter, från mobiltelefoner till snabbtåg, men tillgången är hotad då produktionen inom EU är låg eller obefintlig. EU-projektet SCRREEN syftar till att minska EUs importberoende av kritiska råvaror.

Läs mer om SCREEN på SGUs webbplats

The European Atlas of Natural Radiation

Atlasen är avsedd att bekanta allmänheten med den radioaktiva miljön, för att ge en mer balanserad bild av den årliga dos som man får från naturlig radioaktivitet och för att ge referensmaterial och generera harmoniserade uppgifter för det vetenskapliga samfundet. Atlasen ska bli en samling av kartor över Europa som visar nivåerna av naturlig radioaktivitet som orsakats av olika källor (radon i inomhusluft, kosmisk strålning, gammastrålning från mark, radionuklider i vatten).

Representant från SGU: Cecilia Jelinek

Läs mer om projektet på SGUs webbplats.

UNECE Expert Group on Resource Classification

Arbete med riktlinjer för hur FN:s klassificeringssystem för mineralresurser och energi, UNFC (United Nations Framework Classification) ska kunna tillämpas i Europa. En nordisk vägledning har framarbetats. Unikt med UNFC är att det tar hänsyn till alla tre hållbarhetsbenen: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Representant från SGU: Erika Ingvald

Läs mer om projektet på SGUs webbplats

X-MINE

SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster. SGU svarar huvudsakligen för att 3D-modellera malmkropparna i tre aktiva gruvor i Sverige, Grekland och Bulgarien.

Läs SGUs nyhetsnotis om X-MINE

Läs mer om X-MINE på SGUs webbplats

Senast granskad 2021-03-24