För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer
Jag godkänner

Foto: T.h.: Staffan Erlandsson, t.v.: SGU

8 juni 2018

SGU mäter med helikopter och flygplan

SGU utför helikopterburna TEM-mätningar i Östergötlands, Västra Götalands och Örebro län under maj och juni 2018. I Örebro och Östergötlands län pågår från maj till juli flygmätningar av magnetfältet, gammastrålning från mark och berggrund och markens elektriska ledningsförmåga.

Helikopterundersökningar

De rekordlåga grundvattennivåerna i Sverige under förra året, bland annat i Östergötland och Örebro, som delvis kan vara resultatet av klimatförändringen, har uppmärksammat behovet av en säkrare vattenförsörjning i stora del av landet. Som ett led i detta arbete ska SGU med hjälp av flygburen geofysik leta efter nya grundvattentillgångar.

Metoden som används, TEM, är ett helikopterburet system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av marken under ytan och identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga innan årets slut.

Mätningarna utförs av det danska företaget Skytem på uppdrag av SGU, och genomförs i Östergötlands, Västra Götalands och Örebro län

För mer information och kartor över flygområdet, läs mer här

Geofysiska flygmätningar

Från Uttersberg i norr till Boxholm i söder, längs med Vätterns östra strand, bedriver SGU geofysisk flygmätning i sommar. Flygning kommer då att ske på låg höjd. Verksamheten pågår fram till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs med ett litet flygplan, på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Flygningarna sker vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

Mätningarna pågår främst i Örebro och Östergötlands län. Mindre angränsande delar av Västmanlands och Södermanlands län berörs. Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden nedan.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGUs flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson, SGU, tel. 018-17 92 66 eller
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05

Läs mer om Flyggeofysisk mätning

Karta över område för SGUs geofysiska flygmätning 2018.Aktuellt område för geofysisk flygmätning 2018.

Senast granskad: 2018-06-08

Skriv ut Dela med andra: Facebook