SGU utlyser medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området. SGU har ansvar att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.

Syftet med SGUs stöd till forskning är att utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom SGUs ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna.

Geovetenskaplig information i våra databaser kan utan kostnad användas i forskningsprojekt. För att underlätta kontakten mellan den som beviljats medel och SGU tillsätts en kontaktperson från SGU med specialkunskap inom området.

Mer information om SGUs stöd till geovetenskaplig forskning, om angelägna forskningsområden, och om ansökningsförfarandet finns i ansökningsblanketten, se längre ner på sidan.

Lämna ansökan

Du kan välja att antingen skriva ut ansökningsblanketten och sedan fylla i den för hand eller fylla i blanketten i din dator och sedan skriva ut den.

Undertecknade ansökningshandlingar i elektronisk form ska vara SGU tillhanda senast 15 september 2017 på adressen sgu@sgu.se.

Ett exemplar av undertecknad ansökningsblankett i pappersform ska dessutom vara inlämnad till SGU senast fem arbetsdagar efter den dag den elektroniska ansökan ska ha inkommit.

Blankett för ansökan om forskningsbidrag 2018 (pdf, nytt fönster)