FoU-rådet är sammansatt är av representanter för universitet och högskolor på sådant sätt att de olika geovetenskapliga fack- och kompetensområdena är företrädda.

Forskningsansökningarna skickas till den eller de inom FoU-rådet som har sakkunskap att granska dessa. Varje ansökan granskas av två externa granskare. I de fall sakkunnig person inte finns inom FoU-rådet, skickas ansökan till bedömare vid något svenskt eller utländskt universitet för ett skriftligt utlåtande.

Genom denna granskning får vi en kvalitetskontroll av alla ansökningar. Vi får inte bara en vetenskaplig bedömning utan också en genomgång av budget, sökandes kompetens och en bedömning av möjlighet till genomförande av projektet.

Ledamöter i Forsknings- och utvecklingsrådet

SGUs FoU-grupp

Under tiden som ansökningarna undergår en vetenskaplig granskning granskas de också av SGUs interna FoU-grupp som består av avdelningschefer samt representanter från SGUs FoU-stab. Gruppen granskar alla ansökningar utgående ifrån de olika projektens relevans för SGU.

Beslut om stöd till forskning i januari

Först sammanträder FoU-rådets ledamöter på SGU och ansökningarna diskuteras. Därefter fattas beslut om beviljade ansökningar av SGUs generaldirektör i januari när SGUs budget är fastställd. De forskare som får medel underrättas och ett kontrakt upprättas med var och en.