SGU ger stöd till geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. Syftet med forskningsstödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling.

I maj varje år skickar SGU ut en broschyr till alla berörda universitet och högskolor om att man kan söka medel till geovetenskaplig forskning. Den 15 september ska ansökningarna vara inlämnade till SGU varefter behandlingsprocessen börjar. Beslut om medel fattas i januari efterföljande år då vi fått vår budget fastställd..

Det geovetenskapliga innehållet och projektets genomförbarhet bedöms av SGUs FoU-råd som är sammansatt av representanter för universitet och högskolor på sådant sätt att de olika geovetenskapliga fack- och kompetensområdena är företrädda.

Geovetenskaplig information i SGUs databaser kan utan kostnad användas i forskningsprojekt. För att underlätta kontakten mellan den som beviljats medel och SGU, tillsätts en kontaktperson från SGU med specialkunskap inom området.

SGU kan dela ut forskningsmedel om cirka 5,8 miljoner kronor per år, cirka hälften till nya projekt och hälften till fortsättningsprojekt. Vi ser det som angeläget att så långt som möjligt samla insatserna till några speciellt viktiga och aktuella forskningsområden. Vi vill att det finns konkreta geologiska tillämpningar av den geologiska kunskapen som utvecklas i projektet.

SGU har antagit en forskingsagenda. Den har som mål att ge en inriktning och underlag för prioriteringar i vårt stöd till geovetenskaplig forskning. Fyra angelägna prioriterade forskningsområden presenteras för perioden 2015–2020.

  • Grundläggande kunskapsuppbyggnad om Sveriges geologiska förhållanden
  • Malmbildning och innovativ metodutveckling för lokalisering av djupa mineraliseringar
  • Hållbar bergmaterialförsörjning
  • Spridning och spridningsrisker av föroreningar till grundvatten, vatten och mark samt sediment i sjöar och hav

Forskningsagenda för SGU