Verksamhetsstrategi

SGUs verksamhetsstrategi består av tre strategiska mål och tillhörande strategier. Med utgångspunkt från verksamhetsstrategin formulerar avdelningar och enheter mål och aktiviteter.

SGUs verksamhetsstrategi (nytt fönster)

Vision

Geologi för ett hållbart samhälle: Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen finns avdelningarnas och enheternas mål för 2018 för att bidra till verksamhetsstrategin och de SGU-gemensamma målen för kvalitet, miljö och informationssäkerhet.

Verksamhetsplan 2019 (nytt fönster)

Mål för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

De SGU-gemensamma målen definierar vad som ska uppnås avseende kvalitet, miljö och informationssäkerhet för hela SGU. De SGU-gemensamma målen är utgångspunkt för avdelningar och enheters formulering av mål och aktiviteter.

SGUs mål för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

Strategidokument

Med utgångspunkt i verksamhetsstrategin och med avstamp i de strategier som beskrivs där, finns fördjupande strategidokument som fokuserar på olika frågor där vi behöver kompletterande stöd för våra förflyttningar. Gemensamt för strategidokumenten är att de olika aspekter de behandlar har beröringspunkter inom hela organisationen. 

Näringspolitisk strategi 

I syfte att vidga medvetandet om och långsiktigt säkerställa de värden som SGUs tjänster tillför näringslivet har vi, inom ramen för vår verksamhetsstrategi, arbetat fram en näringspolitisk strategi. Denna näringspolitiska strategi ska ses som en fördjupning och vägledning i de delar av SGUs verksamhet som rör vårt bidrag till näringslivets utveckling. SGU spelar en viktig roll i en rad sammanhang, exempelvis när vi ger underlag för samhällsplaneringen, för att skapa goda förutsättningar för företagsamhetens utveckling. Utmaningen är att SGU gör detta indirekt – genom stöd till exempelvis myndigheter och kommuner som i sin tur står i direktkontakt med näringslivet.

SGUs näringspolitiska strategi (nytt fönster)

Hållbarhetsstrategi

SGU ska med sin expertkunskap och i sin myndighetsroll bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att implementera detta har SGU tagit fram en hållbarhetsstrategi. Den utgör ett underlag till vår verksamhetsplanering.

För att uppnå vår vision om det hållbara samhället ska vi arbeta för:

  • att Sveriges naturresurser används på ett resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt
  • att skapa goda förutsättningar för att mark- och vattenområden används för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
  • att samtliga Sveriges miljömål uppnås inklusive generationsmålet

SGUs hållbarhetsstrategi (nytt fönster)