Grundvattennivåerna i sydvästra Sverige har varit rekordlåga i år vilket bland annat har lett till långvariga bevattningsförbud i flera kommuner.

– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Flygmätningarna i Halland har möjliggjorts genom en omprioritering av SGUs verksamhet.

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av jord, berg och grundvatten och på så sätt identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Förutsättningarna för att få fram bra resultat av TEM-mätningarna i Halland bedöms som mycket goda. Undersökningarna har redan ett starkt stöd av såväl de berörda kommunerna Falkenberg, Laholm och Båstad och Länsstyrelserna i Halland och Skåne. I tillägg har tidigare års flygmätningar på Gotland, Öland och i Skåne byggt upp en erfarenhet och kunskap hos SGU som kommer till nytta vid de kommande mätningarna i Halland.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga innan sommaren 2018.

Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Aps på uppdrag av SGU.

Läs mer om flyggeofysikmätningarna i Halland på SGUs webbplats